Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 19/98, 70/00) in odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 1/99, 2/01) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 24. redni seji, dne 20.10.2005 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

 

 

OBČINE TRNOVSKA VAS

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 1/99, 2/01) se spremeni 1. odstavek, 2. stavek, 39. člena »člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe« in na novo glasi: »člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, tehnične, gradbene ali pravne smeri«.

 

 

V 3. stavku se briše ».« in doda: »in zainteresirane skupine občanov oziroma volivcev«.

 

 

2. člen

 

 

41. člen se v celoti črta in na novo glasi:

 

 

»Nadzorni odbor dela po naslednjem postopku:

 

 

  1. določi letni program dela,

 

 

  1. izdaja sklepe o izvedbi nadzora (s katerim se opredeli nadzorovana oseba, predmet in obseg nadzora, predvideni čas izvedbe nadzora),

 

 

  1. izdaja pooblastila za izvedbo nadzora (s katerim se opredelijo člani Nadzornega odbora, ki bodo izvajali nadzor),

 

 

  1. izvajanje nadzora (na sedežu nadzorovane osebe in na sejah Nadzornega odbora (dosje nadzora z delovnimi zapisi)),

 

 

  1. priprava in izdaja osnutka poročila o nadzoru (z navedbo predmeta nadzora, obdobja nadzora, ugotovitev nadzora in predlogov, priporočil (izdelava osnutka poročila o nadzoru)),

 

 

  1. možnost ugovora nadzorovane osebe na osnutek poročila,

 

 

  1. priprava in izdaja poročila o nadzoru (z navedbo predmeta nadzora, obdobja nadzora, ugotovitev nadzora in predlogov),

 

 

  1. odziv župana in Občinskega sveta na poročilo Nadzornega odbora.

 

 

S programom dela seznani Nadzorni odbor Občinski svet in župana.«

 

 

3. člen

 

 

42. člen se dopolni s 5. odstavkom, ki glasi:

 

 

»Dokončno poročilo obravnava Občinski svet in župan na seji Občinskega sveta. Poročilo mora biti obravnavano najmanj v 45. dneh po dokončnosti poročila. Ugotovitve Nadzornega odbora lahko dodatno pregleda še notranji revizor občine. Nadzorovana oseba je dolžna dati pisni odziv v smislu sprejemanja ali nesprejemanja ugotovitev, mnenj in predlogov Nadzornega odbora in sprejetja ustreznih popravljalnih ukrepov in obveščanja Nadzornega odbora o teh ukrepih. Nadzorni odbor spremlja popravljalne ukrepe in jih dokumentira. Nadzorovana oseba ima pravico do neupoštevanja ugotovitev, priporočil in mnenje Nadzornega odbora v primeru, ko na podlagi strokovne presoje notranjega revizorja, občinske uprave, mnenja ministrstva ali drugih strokovnjakov, obstaja utemeljen dvom o ugotovitvah Nadzornega odbora.«

 

 

4. člen

 

 

3. odstavek 45. člena se dopolni z novim stavkom, ki glasi:

 

 

»Na podlagi letnega programa nadzora predloži Nadzorni odbor finančni načrt Nadzornega odbora za naslednje proračunsko leto najkasneje do 30. novembra ali v roku, ki ga določi računovodska služba občine za pripravo proračuna.«

 

 

5. člen

 

 

116. člen se v 1. stavku za besedami »Uradnem listu RS«, doda »ali Uradnega glasila slovenskih občin«.

 

 

6. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in začnejo veljati 15. dan po objavi.

 

 

Številka: 032-1/2005-24rs

 

 

Datum: 20.10.2005

 

 

Franc PUKŠIČ, dipl.ing.str., l.r.

 

 

Podžupan Občine Trnovska vas

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor