Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 26/17) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 3. redni seji dne 14.3.2019 sprejel

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN POMOCIJSKI TAKSI V OBČINI ŠKOFJA LOKA

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škofja Loka določa:

·   zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

·   postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,

·   način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

·   nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Škofja Loka.

 

2. člen

(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarskih dejavnosti.

 

II. Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina turistične in promocijske takse

 

3. člen

(zavezanaci)

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.

 

4. člen

(višina turistične takse)

(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

(3) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin enkrat na leto uskladi višino zneska turistične takse iz prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1). Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

5. člen

(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:

·   udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, športa, sociale za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. maja,

·   udeleženci mednarodnih programov in njihovi vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program, na katerem sodelujejo udeleženci najmanj 3 različnih tujih držav),

·   udeleženci mednarodnih, medobčinskih ali občinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve,

·   osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,

·   udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,

·   gojenci socialnovarstvenih zavodov,

·   osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah,

·   osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih in parkiriščih za avtodome.

(2) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega odstavka tega člena se dovoli s sklepom župana.

 

6. člen

(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki deluje v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa oz. iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri, ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.

(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.

(4) Sklep o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predložiti najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:

·   podatke o organizatorju programa,

·   podroben opis programa,

·   dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,

·   število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,

·   podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.

(5) Sklep o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša.

 

III.  Način pobiranja in odvajanja turistične takse

 

7. člen

(pobiranje turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na posebni račun Občine Škofja Loka, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

IV. Vodenje evidece turistične in promocijske takse

 

8. člen

(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

·   podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

·   skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,

·   skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,

·   razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

V.  Nadzor in kazenske določbe

 

9. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski inšpekcijski organ.

 

10. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ne pobira in ne vodi evidence turistične in promocijske takse skladno s 7. in 8. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,  sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.

 

VI. Prehodne in končne določbe

 

11. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 58/99).

 

12. člen

(uveljavitev nove turistične takse)

Do 31. 3. 2019 se zaračunava turistično takso za prenočevanje kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Škofja Loka (Uradni list, št. 58/99), vključno z zakonom predpisano promocijsko takso.

Od 1. 4. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

 

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/2018

Datum: 14.3.2019

 

 

Občina Škofja Loka

 

Tine Radinja, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor