Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 81/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji, dne 18.4.2018 sprejel

 

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2018 – REBALANS I

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2018 - rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.047.084

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.612.495

70

DAVČNI PRIHODKI

2.196.461

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.901.461

 

703

Davki na premoženje

229.000

 

704

Domači davki na blago in storitve

66.000

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

416.034

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

188.509

 

711

Takse in pristojbine

2.500

 

712

Globe in druge denarne kazni

3.100

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.000

 

714

Drugi nedavčni prihodki

219.925

72

KAPITALSKI PRIHODKI

14.000

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

14.000

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

420.589

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

220.589

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

200.000

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.519.457

40

TEKOČI ODHODKI

1.125.598

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

140.869

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

20.526

 

402

Izdatki za blago in storitve

947.201

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

17.002

41

TEKOČI TRANSFERI

984.999

 

410

Subvencije

27.000

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

648.772

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

85.156

 

413

Drugi tekoči domači transferi

224.070

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.238.129

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.238.129

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

170.731

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

86.381

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

84.350

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-472.373

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2018 - rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

200

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

200

 

750

Prejeta vračila danih posojil

200

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

1.500

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.500

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

1.500

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

   

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

-1.300

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2018 - rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-473.673

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

472.373

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2017

473.673

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 ostajajo v veljavi.

 

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-4/2018-7

Datum: 18.4.2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor