Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS št. 12/1996, 23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - Odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 31. seji dne 26.2.2014 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA

1. člen

V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/1997, 32/2001 in 33/2001) (v nadaljevanju Odlok) se spremeni naslov ustanoviteljice, in sicer iz Kolodvorska 1a v Kolodvorska 1 b. 

2. člen

Prvi odstavek 2. člena se spremeni in dopolni z besedilom, tako da se glasi: V sestavo OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora sodi tudi vzgojno varstvena enota Vrtec Kekčevi junaki na naslovu Koroška ulica 9, Kranjska Gora in Vrtec Rateče na naslovu Rateče 18, Rateče.  

3. člen

Drugi odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se besedilo »Agencijo RS za plačilni promet« zamenja z besedilom »Upravo Republike Slovenije za javna plačila«.

4. člen

Četrti odstavek 17. člena Odloka se dopolni z besedilom: Člane volilne komisije predlaga zbor delavcev. Komisijo pa potrdi svet zavoda.

5. člen

24. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

Ravnatelja imenuje svet zavoda.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev.

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.

Če lokalna skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«

6. člen

25. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«

7. člen

Za 25. členom Odloka se doda novi 25. a člen, ki se glasi:

 

»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.

V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.

Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole.

Ravnatelja razreši svet zavoda.

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, vzgojiteljski in učiteljski zbor, ter svet staršev. Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

8. člen

26. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski in učiteljski zbor.

Enoto vrtca oziroma podružnico šole vodi vodja enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote vrtca oziroma podružnice šole. Vodja enote oziroma podružnice opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«

Vodja podružnične šole in vrtca poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja opravlja naslednje naloge: organizira in vodi delo podružnične šole oziroma vrtca, predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole oziroma vrtca, predlaga nadstandardne programe, skrbi za sodelovanje šole oziroma vrtca s starši, obvešča starše o delu podružnične šole oziroma vrtca, druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«

9. člen

V peti alinei 28.člena Odloka se črtajo besede »in pomočnika ravnatelja«.

10. člen

Drugi odstavek 32. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

» Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev:

·      predlaga nadstandardne programe,

·      daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

·      sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri 

·      pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

·      daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

·      razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

·      obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

·      voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

·      lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno

·      okolje,

·      v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

·      opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«

11. člen

V zadnjem stavku 35. člena Odloka se za besedo delovnih mest doda besedilo: »obvladati morajo slovenski jezik«.

12. člen

36. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu se urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.«

13. člen

Za 39. členom  Odloka se doda 39. a člen, ki se glasi:

»Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do šole, razen sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet šole, ter strategije vzgojno-izobraževalnega dela, ki jih izvršuje Občinski svet Občine Kranjska Gora, izvršuje župan občine Kranjska Gora.«

14. člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 007-3/2014-1

Kranjska Gora, 27.2.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor