Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 15. in 107. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01), 65. člena poslovnika Občinskega sveta občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel
 
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
 
 
Občinskega sveta občine Križevci
 
 
1. člen
 
V poslovniku Občinskega sveta občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) se v 58. členu doda nova sedma alinea:
 
 
– odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
 
 
Dosedanja sedma alinea postane osma.
 
2. člen
 
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
 
64.a člen
Odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci ima sedem članov.
 
 
Pristojnosti:
 
 
odbor obravnava:
 
 
– vprašanja iz področja stanovanjske politike občine;
 
 
– občinski letni in srednjeročni stanovanjski program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju, ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu in občinskemu svetu;
 
 
– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti občine;
 
 
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne prostore;
 
 
– odloča o dodelitvi stanovanj v najem in odobritvi morebitnih stanovanjskih posojil pod pogoji sprejetih splošnih pogojev poslovanja;
 
 
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznani župana;
 
 
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
 
3. člen
 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 030-01-30/02-756
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor