Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 in Ur.l. RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. ter 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 14. redni seji dne 17. 04. 2000 sprejel

 

O D L O K

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O PROSTORSKIH

 UREDITVENIH POGOJIH ZA KRANJSKO IN SORŠKO POLJE

 

1. člen

S tem odlokom se v skladu z Odlokoma o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Kranjsko in Sorško polje.

2. člen

Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe in dopolnitve veljavnih Prostorskih ureditvenih pogojev za Kranjsko in Sorško polje, ki jih je v marcu 1993 izdelal Domplan Kranj, PE Urbanizem in sprejela takratna Skupščina občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/93).

 

3. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo statusa zemljišč parc. št. 195, 196, k.o. Spodnji Brnik in zemljišči parc. štev. 28 SZ- del, k.o. Češnjevek, parc. štev. 973/31 SZ- del, k.o. Grad, ki so vključeni v ureditvena območja stavbnih zemljišč in namenjena kmetijski dejavnosti širitev kmetij,  stanovanjski, storitveni in komunalni dejavnosti.

 

4. člen

Za zemljišča iz 3. člena tega odloka se smiselno uporabljajo splošne določbe, skupni pogoji za posege v prostor in posebne določbe za posege v prostor osnovnega odloka, ki v vseh elementih ostaja še naprej v veljavi.

5. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Kranjsko in Sorško polje so zainteresiranim na vpogled v pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta 23, Cerklje na Gorenjskem.

6. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.

 

7. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 015-03- 859/2000

Datum:  18. 04. 2000

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor