Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 13. redni seji dne 16. 7. 2012 sprejel

S K L E P

o višini ekonomske cene Vrtca Križevci

1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša me­sečno po otroku od 1. 9. 2012 dalje:

– v prvi starostni skupini ----------------------- 386,92 EUR

– v drugi starostni skupini --------------------- 295,99 EUR.

2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene 26,54 EUR, materialni stroški 36,30 EUR.

3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije Občina Križevci.

4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50 % z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške nepora­bljenih živil).

5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo nič. Odsotnost otroka mora biti vnaprej javljena. Kolikor imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo samo za najstarejšega otroka in za mlajšega otroka, za katerega plačajo 30 % določenega plačilnega razreda, za vse druge otroke, ki so za starše brezplačni, pa ne.

(določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci).

6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.

7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Križevci št. 032-01/11-28 z dne 7. 7. 2011.

8. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati od 1. 9. 2012.

Št. 032-01-13/12-87

Križevci, dne 23. julija 2012

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor