Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2003 in Uradni list RS, št. 78/09) ter 2. in 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr., 31/08, 35/2009, 58/2010 in 101/2010) izdajam

O D R E D B O

o spremembi in dopolnitvi

Odredbe o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur

v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Odredbi o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2009) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Poslovni čas v Turistično informativnem centru Cerklje se prilagaja potrebam obiskovalcev. Župan ga določi s sklepom.«

2. člen

Ta odredba začne veljati z dnem sprejetja.

Objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Št.: 032-03/2010-19

Datum: 17. 9. 2012

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor