Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB1, Uradni list RS, št. 111/06), 4. in 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na izredni seji dne 28. 1. 2009, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na seji dne 11. 2. 2009 in Občinski svet Občine Šentrupert na seji dne 29. 1. 2009 sprejeli

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(1) S tem odlokom občine Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo medobčinski javni zavod Center za izobraževanje in kulturo za opravljanje izobraževalne in kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavod).

 

 

(2) S tem odlokom se določajo organizacija in dejavnost zavoda, organi zavoda, sredstva za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in javnega zavoda, varovanje poslovne skrivnosti in nadzor nad izvajanjem tega odloka.

 

 

2. člen

 

 

S tem odlokom se ustanavlja tudi Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem izobraževalne dejavnosti.

 

 

3. člen

 

 

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževalni in kulturni dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert. Dejavnost zavoda se lahko razširi tudi na območje drugih občin pod pogoji iz zakona.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

4. člen

 

 

(1) Zavod posluje pod imenom: Center za izobraževanje in kulturo. Skrajšano ime zavoda: CIK

 

 

(2) Sedež zavoda in poslovni naslov je: Trebnje, Kidričeva ulica 2.

 

 

(3) Če se spremeni poslovni naslov, ni potrebno spreminjati odloka.

 

 

(4) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Center za izobraževanje in kulturo.

 

 

(5) Direktor zavoda s sklepom določi število posameznih pečatov, hrambo, uporabo in določi delavce, ki so odgovorni zanje.

 

 

5. člen

 

 

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.

 

 

(2) Zavod odgovarja v pravnem prometu s svojim premoženjem neomejeno.

 

 

(3) Zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote.

 

 

6. člen

 

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v tem odloku.

 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

 

 

7. člen

 

 

(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene kot javna služba in dejavnosti, ki niso določene kot javna služba.

 

 

(2) Zavod znotraj svojih organizacijskih enot opravlja kot javno službo izvajanje javnih izobraževalnih programov za odrasle in galerijsko dejavnost, v okviru katere izvaja naslednje naloge:

 

 

– zbira, hrani, proučuje, razstavlja in popularizira dela likovne umetnosti, v okviru tega posebej likovna dela in dediščino Galerije likovnih samorastnikov Trebnje,

 

 

– iz zbranega gradiva oblikuje stalne razstave, pripravlja razstave domačih in tujih umetnikov upodabljajoče umetnosti,

 

 

– vodi register umetniških del,

 

 

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri vzgoji in popularizaciji likovne umetnosti,

 

 

– sodeluje s strokovnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki,

 

 

– izdaja strokovne publikacije s svojega področja,

 

 

– izposoja likovna dela,

 

 

– opravlja in razvija restavratorske, fotografske in druge tehnične dejavnost za potrebe likovne umetnosti,

 

 

– izvaja dokumentacijsko, informacijsko in svetovalno dejavnost s področja dejavnosti zavoda,

 

 

– daje svoje prostore na razpolago za razstave in druge kulturne prireditve.

 

 

(3) Dejavnost enote opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in izven sedeža.

 

 

8. člen

 

 

(1) Obseg dejavnosti zavoda se določi s programom dela in finančnim načrtom.

 

 

(2) Naloge, ki so strokovno tehnične narave, lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanovitelji.

 

 

9. člen

 

 

(1) Center za izobraževanje in kulturo lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju izvajanja javnih izobraževalnih programov za odrasle in galerijske dejavnosti kot javne službe.

 

 

(2) Center za izobraževanje in kulturo lahko dejavnost razširi ali spremeni le v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

10. člen

 

 

(1) Dejavnost, ki jih zavod opravlja kot javno službo, je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena:

 

 

– 47.790       Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim

 

 

               blagom

 

 

– 47.782       Trgovina na drobno v specializiranih

 

 

               prodajalnah z umetniškimi izdelki

 

 

– 56.102       Okrepčevalnice in podobni obrati

 

 

– 58.110       Izdajanje knjig

 

 

– 58.190       Drugo založništvo

 

 

– 62.020       Svetovanje o računalniških napravah in

 

 

               programih

 

 

– 68.200       Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih

 

 

               nepremičnin

 

 

– 69.200       Računovodske, knjigovodske in revizijske

 

 

               dejavnosti; davčno svetovanje

 

 

– 70.220       Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

 

 

– 73.110       Dejavnost oglaševalskih agencij

 

 

– 73.200       Raziskovanje trga in javnega mnenja

 

 

– 77.330       Dajanje pisarniške opreme in računalniških

 

 

               naprav v najem in zakup

 

 

– 74.300       Prevajanje in tolmačenje

 

 

– 81.220       Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in

 

 

               opreme

 

 

– 82.110       Nudenje celovitih pisarniških storitev

 

 

– 82.300       Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 

 

– 85.200       Osnovnošolsko izobraževanje

 

 

– 85.421       Višješolsko izobraževanje

 

 

– 85.422       Visokošolsko izobraževanje (po predhodni

 

 

               akreditaciji)

 

 

– 85.320       Srednješolsko poklicno in strokovno

 

 

               izobraževanje

 

 

– 85.590       Drugje nerazvrščeno izobraževanje,

 

 

               izpopolnjevanje in usposabljanje

 

 

– 90.030       Umetniško ustvarjanje

 

 

– 90.010       Umetniško uprizarjanje

 

 

– 90.040       Obratovanje objektov za kulturne prireditve

 

 

– 91.001       Dejavnost knjižnic

 

 

– 91.020       Dejavnost muzejev

 

 

– 91.012       Dejavnost arhivov

 

 

– 91.030       Varstvo kulturne dediščine

 

 

– 93.110       Obratovanje športnih objektov

 

 

– 82.190       Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge

 

 

               posamične pisarniške dejavnosti

 

 

(2) Glavna dejavnost zavoda je 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

 

 

IV. USTANOVITELJI ZAVODA IN PRISTOJNOSTI

 

 

11. člen

 

 

(1) Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:

 

 

– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka, ki se sprejeme s soglasjem vseh ustanoviteljic,

 

 

– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,

 

 

– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v zavod,

 

 

– odločanja o zadolževanju,

 

 

– odločanje o dajanju poroštev in garancij zavodu,

 

 

– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda ter za zagotavljanje dejavnosti pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,

 

 

– imenujejo člane sveta zavoda iz vrst ustanovitelja,

 

 

– dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam sveta zavoda ter sveta ustanoviteljic,

 

 

– odločanja o prodaji in obremenjevanju premoženja zavoda,

 

 

– dajanja soglasja k imenovanju direktorja zavoda.

 

 

(2) Občinski sveti imajo pri sprejemanju skupnih odločitev naslednji odstotek glasov:

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

  Občina Trebnje                     71,63% glasov

 

 

  Občine Mokronog - Trebelno         15,78% glasov

 

 

  Občine Šentrupert                 12,59% glasov.

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

(3) Skupne odločitve občinskih svetov se sprejemajo s 3/4 (tričetrtinsko) večino vseh glasov, razen pri prvih petih alinejah prvega odstavka tega člena, ko je potrebno soglasje vseh občinskih svetov in sedmi alineji, ko o imenovanju članov sveta odloča vsak občinski svet ločeno.

 

 

(4) Pri odločanju glede poroštev in garancij občinski sveti odločajo na podlagi usklajenega predloga sveta ustanoviteljic s tem, da vsaka ustanoviteljica prevzame obseg poroštva ali garancije v okviru lastniških deležev.

 

 

(5) Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic.

 

 

V. ORGANIZACIJA ZAVODA

 

 

12. člen

 

 

(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem zavodu Center za izobraževanje in kulturo in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe izobraževalne dejavnosti ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo.

 

 

(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo (v nadaljevanju Svet ustanoviteljic).

 

 

(3) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.

 

 

(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega zavoda.

 

 

(5) Pečat Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj.

 

 

(6) Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.

 

 

13. člen

 

 

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju župani) občin ustanoviteljic javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo. Mandat članu Sveta ustanoviteljic je vezan na mandat župana oziroma županje.

 

 

(2) Župani izmed sebe določijo predsedujočega Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, začenši z županom, ki ga določi žreb.

 

 

(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.

 

 

14. člen

 

 

(1) Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

  Občina Trebnje                     71,63% glasov

 

 

  Občine Mokronog - Trebelno         15,78% glasov

 

 

  Občine Šentrupert                 12,59% glasov.

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve s 3 (tričetrtinsko) večino glasov.

 

 

(3) O odločitvah Svet ustanoviteljic obvešča občinske svete ustanoviteljic.

 

 

(4) Odločitev župana je veljavna, kolikor ji ne nasprotuje občinski svet občine, ki jo zastopa. Občinski svet je dolžan, v primeru nasprotovanja, podati mnenje najkasneje v roku 30 dni po seznanitvi z odločitvijo. Šteje se, da je občinski svet seznanjen z odločitvijo Sveta ustanoviteljice tisti dan, ko je sklicana seja občinskega sveta, na katerem se odločitev Sveta ustanoviteljic obravnava.

 

 

15. člen

 

 

(1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:

 

 

1. podaja mnenja k aktu o organizaciji dela zavoda,

 

 

2. podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,

 

 

3. podaja mnenja k imenovanju direktorja zavoda,

 

 

4. podaja mnenja k razrešitvi direktorja zavoda,

 

 

5. podaja predloge za občinske svete ustanoviteljic glede dajanja poroštev in garancij,

 

 

6. sklicuje konstitutivno sejo sveta zavoda po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda,

 

 

7. podaja druga mnenja in soglasja opredeljena v tem odloku.

 

 

(2) Svet ustanoviteljic usklajuje predloge pred odločitvami občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:

 

 

1. izvajanjem javnih služb, ki jih izvaja zavod,

 

 

2. odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev zavoda,

 

 

3. vstopom novega ustanovitelja,

 

 

4. statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda in

 

 

5. v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drugi predpis.

 

 

16. člen

 

 

Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

 

 

17. člen

 

 

Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic odplačno opravlja občinska uprava Občine Trebnje. Pogoje in cenik za tovrstne storitve določi svet ustanoviteljic.

 

 

18. člen

 

 

Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljic.

 

 

19. člen

 

 

Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega zavoda in organe občin ustanoviteljic.

 

 

VI. ORGANI ZAVODA

 

 

20. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

– svet zavoda,

 

 

– direktor,

 

 

– strokovni organi, ki so andragoški zbor, strokovni aktiv in strokovni svet.

 

 

Svet zavoda

 

 

21. člen

 

 

(1) Zavod upravlja svet zavoda.

 

 

(2) Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:

 

 

– pet predstavnikov ustanoviteljic,

 

 

– trije predstavniki delavcev zavoda,

 

 

– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

 

 

(3) Predstavnike ustanovitelja imenujejo ustanovitelji izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, pri čemer Občina Trebnje imenuje tri člane, občini Mokronog - Trebelno in Šentrupert pa vsaka po enega predstavnika.

 

 

(4) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.

 

 

(5) Predstavnika uporabnikov izvolijo odrasli, ki se izobražujejo na neposrednih in tajnih volitvah.

 

 

22. člen

 

 

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev in predstavnika odraslih v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

 

(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

 

(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika.

 

 

(4) Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora biti v delovnem razmerju vsaj 6 mesecev.

 

 

(5) Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

 

 

23. člen

 

 

(1) Kandidat za člana sveta zavoda iz vrst delavcev je lahko tisti delavec, ki ga predlagajo najmanj trije delavci, ki so v delovnem razmerju vsaj 6 mesecev in reprezentativni sindikat.

 

 

(2) Kandidat za člana sveta zavoda iz vrst odraslih je lahko tisti, ki ga predlagajo najmanj trije odrasli, ki se šola najmanj leto dni.

 

 

(3) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

 

(4) Kandidati za predstavnike delavcev in odraslih v svetu zavoda morajo imeti pravico biti izvoljen.

 

 

24. člen

 

 

(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

 

 

(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

 

(3) Voli se z glasovnicami osebno.

 

 

(4) Za volitve se oblikuje glasovnica. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

 

(5) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

(6) Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, volitve predstavnika odraslih pa, če se volitev udeleži več kot 10% odraslih, ki se šolajo.

 

 

(7) Pravico voliti imajo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju pri zavodu več kot 6 mesecev in tisti odrasel, ki je vpisan v program šolanja.

 

 

25. člen

 

 

(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati za člane sveta iz vrst delavcev, ki so dobili največje število glasov.

 

 

(2) Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

 

(3) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

 

26. člen

 

 

(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda, ki so v delovnem razmerju pri zavodu več kot 6 mesecev oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

 

 

(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

 

 

(3) Postopek za odpoklic predstavnika odraslih v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% odraslih, ki se šolajo.

 

 

(4) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo odrasli, mora biti priloženi podpisi odraslih, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

 

 

(5) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

 

(6) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30. dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev in odraslih v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

(7) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

 

 

(8) Predstavnik odraslih v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina odraslih, ki so se udeležili glasovanja, pri čemer se mora za veljavnost odpoklica glasovanja udeležiti več kot 10% odraslih, ki se šolajo.

 

 

(9) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev in odraslih v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

 

 

27. člen

 

 

Mandat članov sveta traja štiri leta do izvolitve in imenovanja novih članov sveta. Po preteku mandata so lahko izvoljeni oziroma imenovani še za eno mandatno obdobje. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

 

 

28. člen

 

 

(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče predsedujoči sveta ustanoviteljic, in sicer v roku 7 dni po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda.

 

 

(2) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.

 

 

29. člen

 

 

(1) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

 

– sam zahteva razrešitev,

 

 

– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej,

 

 

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

 

 

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

 

 

– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

 

 

– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,

 

 

– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu,

 

 

– članu sveta, ki zastopa interese odraslih, ki se šolajo, preneha status šolajočega.

 

 

(2) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

 

30. člen

 

 

(1) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 

 

1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,

 

 

2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,

 

 

3. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

 

 

4. sprejema letno poročilo in zaključni račun,

 

 

5. ocenjuje delo direktorja,

 

 

6. sprejema strateški načrt,

 

 

7. sprejema kadrovski načrt,

 

 

8. imenuje člane strokovnega sveta galerije,

 

 

9. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja,

 

 

10. sprejema program dela, finančni načrt, sistemizacijo delovnih mest, organizacijo dela zavoda,

 

 

11. daje soglasje k cenam storitev javnega zavoda,

 

 

12. imenuje direktorja,

 

 

13. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

 

 

14. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

15. opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

 

 

(2) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.

 

 

(3) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

 

 

(4) Za svoje delo sprejme svet zavoda poslovnik o delu sveta zavoda.

 

 

Direktor

 

 

31. člen

 

 

(1) Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja javnega zavoda.

 

 

(2) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

 

 

(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

 

 

(4) Naloge direktorja so:

 

 

1. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,

 

 

2. vodi delo andragoškega zbora,

 

 

3. pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

 

 

4. je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev izobraževanja odraslih,

 

 

5. skrbi za permanentno kakovost in razširitev obsega dejavnosti ter razvoj novih programov sprejema akt o organizaciji dela,

 

 

6. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu in soglasju sveta ustanoviteljic,

 

 

7. predlaga strateški načrt,

 

 

8. predlaga kadrovski načrt,

 

 

9. predlaga imenovanje članov strokovnega sveta galerije,

 

 

10. predlaga načrt nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja,

 

 

11. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

 

 

12. poroča svetu ustanoviteljic in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,

 

 

13. pripravi letno poročilo in zaključni račun,

 

 

14. spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

 

15. organizira mentorstvo za pripravnike,

 

 

16. odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

 

17. predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

 

 

18. prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev ter spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

 

19. zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

 

 

20. skrbi za promocijo zavoda,

 

 

21. skrbi za trženje storitev,

 

 

22. pripravlja strokovne podlage za splošne akte, ki jih sprejema svet zavoda,

 

 

23. vodi načelne dogovore z matičnimi šolami, ostalimi poslovnimi partnerji in državnimi organi glede sodelovanja,

 

 

24. oblikuje predlog dodatnih storitev,

 

 

25. odloča o sklepanju delovnih razmerij, disciplinski odgovornosti delavcev ter o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

26. sodeluje pri delu organov zavoda,

 

 

27. skrbi za izvedbo odločitev organov zavoda,

 

 

28. opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

 

(5) Direktor zastopa zavod neomejeno.

 

 

32. člen

 

 

(1) Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju občinskih svetov in mnenju sveta ustanoviteljic in strokovnega sveta. Svet zavoda je vezan na soglasje občinskih svetov.

 

 

(2) Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za direktorja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru.

 

 

(3) Če pristojni minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju direktorja brez tega mnenja.

 

 

(4) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.

 

 

33. člen

 

 

(1) Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, določen z zakonom in tem odlokom.

 

 

(2) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:

 

 

– univerzitetno izobrazbo,

 

 

– pedagoško-andragoško izobrazbo,

 

 

– strokovni izpit

 

 

– in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

 

 

34. člen

 

 

(1) Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

 

 

(2) Plača direktorja se določi v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju in v skladu z merili, ki jih morajo sprejeti vsi župani ustanoviteljic v enaki vsebini.

 

 

35. člen

 

 

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, kot to določajo veljavni predpisi.

 

 

(2) Direktorja razrešuje svet zavoda.

 

 

(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje Sveta ustanoviteljic in soglasje Občinskih svetov ter mora direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni. Svet zavoda ni vezan na mnenje sveta ustanoviteljic je pa vezan na soglasje občinskih svetov.

 

 

(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.

 

 

Strokovni organi

 

 

36. člen

 

 

(1) Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.

 

 

Andragoški zbor:

 

 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,

 

 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

 

– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,

 

 

– daje mnenje o imenovanju direktorja,

 

 

– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

(2) Andragoški svet vodi in sklicuje direktor zavoda. Andragoški zbor odloča z večino vseh glasov.

 

 

37. člen

 

 

(1) Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.

 

 

(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

 

(3) Strokovni aktiv vodi in sklicuje predsedujoči, ki ga izvolijo člani strokovnega aktiva z večino glasov vseh članov. Strokovni aktiv odloča z večino vseh glasov.

 

 

38. člen

 

 

Predsedujoči strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Izobraževalno področje se določi z aktom o sistemizaciji zavoda.

 

 

39. člen

 

 

(1) Strokovni svet sestavlja pet članov.

 

 

(2) Sestavljajo ga strokovni delavci zavoda in zunanji strokovnjaki s področja dela zavoda.

 

 

(3) Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.

 

 

40. člen

 

 

(1) Strokovni svet izmed članov izvoli predsedujočega svetu, ki tudi sklicuje seje strokovni sveta.

 

 

(2) Strokovni svet pripravlja program galerije in ga predlaga v sprejem svetu zavoda.

 

 

VII. VIRI FINANCIRANJA

 

 

41. člen

 

 

Ustanovitelji javnega zavoda in država zagotavljajo pogoje in sredstva za delo javnega zavoda. Poleg tega se javni zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.

 

 

42. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:

 

 

– iz javnih sredstev,

 

 

– sredstev ustanovitelja,

 

 

– prispevkov odraslih, ki se šolajo,

 

 

– s prodajo storitev in izdelkov na trgu,

 

 

– z dotacijami, sponzorstvi, darili in z drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

43. člen

 

 

(1) Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva za financiranje dejavnosti tako, da se finančna obveznost za skupne stroške razdeli po splošnem delitvenem ključu, in sicer:

 

 

– Občina Trebnje v deležu 71,63%,

 

 

– Občina Mokronog - Trebelno v deležu 15,78%,

 

 

– Občina Šentrupert v deležu 12,59%.

 

 

(2) Skupni stroški iz prvega odstavka tega člena obsegajo predvsem materialne stroške in stroške dela, povezane z delovanjem zavoda.

 

 

(3) Letno višino sredstev za izvajanje dejavnosti, določijo ustanoviteljice z odloki o proračunih na podlagi tega odloka ter na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima je podal soglasje svet zavoda.

 

 

44. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja presežka prihodka nad odhodki odloča svet zavoda po predhodnem mnenju sveta ustanoviteljic.

 

 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU

 

 

45. člen

 

 

(1) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

 

 

(2) Zavod prevzema odgovornost za samostojno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev.

 

 

(3) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja enkrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njegovo zahtevo.

 

 

46. člen

 

 

(1) Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.

 

 

(2) Zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter z drugimi sredstvi, ki jih poseduje in so mu dana v uporabo za izvajanje svoje dejavnosti, lahko pa upravlja tudi z drugim premoženjem ob soglasju sveta ustanoviteljic.

 

 

(3) Ustanoviteljice zagotavljajo in predajajo zavodu v upravljanje sredstva za poslovanje in delo, ter so namenjena izključno za izvajanje dejavnosti zavoda, v obliki premoženja, ki se deli po splošnem delitvenem ključu (številu prebivalcev), in sicer:

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

  – Občina Trebnje v idealnem deležu       71,63%,

 

 

  – Občina Mokronog - Trebelno

 

 

    v idealnem deležu                      15,78%,

 

 

  – Občina Šentrupert v idealnem deležu    12,59%.

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

(4) Ustanoviteljice so v skladu s splošnim delitvenim ključem dolžne zagotavljati sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje sredstev iz prejšnjega odstavka.

 

 

(5) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje in se nanašajo na izvajanje dejavnosti zavoda.

 

 

(6) S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, ne glede na obliko takega premoženja, zavod upravlja in gospodari samostojno.

 

 

(7) Zavod prihodke, ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu, v svojem knjigovodstvu izkazuje ločeno, odhodke, vezane na to dejavnost, pa v sorazmernem delu glede na prihodke.

 

 

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

 

 

47. člen

 

 

Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

 

 

48. člen

 

 

(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta država in ustanoviteljice.

 

 

(2) Ustanoviteljice krijejo primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu financirajo ustanoviteljice. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

 

 

(3) Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanoviteljic nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom (sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let).

 

 

49. člen

 

 

Zavod vsako leto v skladu z zakonodajo pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje ustanoviteljem v soglasje. Zavod je dolžan poročati ustanoviteljem o izvrševanju programa dela in razvoja zavoda.

 

 

50. člen

 

 

(1) Ustanoviteljico, ki ne izpolnjuje obveznosti prevzetih po tem odloku se o neizpolnitvi pisno opozori. Pisno opozorilo izda direktor.

 

 

(2) Ustanoviteljica, ki niti v dodatno postavljenem roku 15 dni za izpolnitev obveznosti po tem odloku, ki ga postavi direktor zavoda, ne opravi zahtevane izpolnitve, ne more uveljavljati pravic po tem odloku.

 

 

X. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

 

 

51. člen

 

 

(1) Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti, k so določeni za poslovno tajnost.

 

 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

 

(3) Za poslovno tajnost se štejejo:

 

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

 

XI. NADZOR

 

 

52. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem te javne službe in nad izvajanjem določil tega odloka se izvaja v skladu z zakonskimi določili.

 

 

XII. STATUSNE SPREMEMBE

 

 

53. člen

 

 

(1) Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu in aktu o ustanovitvi ali po sklepu ustanoviteljev.

 

 

(2) O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločajo ustanovitelji. Predlog lahko poda vsak ustanovitelj ali direktor zavoda.

 

 

(3) Ustanovitelji lahko odločijo, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.

 

 

XIII. PREHODNE DOLOČBE

 

 

54. člen

 

 

(1) Sedanjemu Svetu zavoda preneha mandat s konstitutivno sejo novega Sveta.

 

 

(2) Ustanoviteljice so dolžne imenovati oziroma izvoliti v Svet zavoda svoje člane najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

 

 

55. člen

 

 

Sedanji Svet zavoda mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka določiti rokovnik za izvedbo volitev članov sveta kot predstavnikov delavcev in odraslih, ki se izobražujejo v zavodu, ki se morajo izvesti najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve odloka.

 

 

56. člen

 

 

Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja tekoče naloge sveta dosedanji svet zavoda.

 

 

57. člen

 

 

(1) Sedanji direktor javnega zavoda opravlja posle direktorja tega zavoda do poteka mandata.

 

 

(2) Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, tem odloku in drugih aktih zavoda, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

 

(3) Direktor je dolžan poskrbeti tudi za vpis sprememb pri zavodu v sodni register, posamezna ustanoviteljica pa za vpis spremembe lastništva v zemljiški knjigi.

 

 

XIV. KONČNE DOLOČBE

 

 

58. člen

 

 

Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.

 

 

59. člen

 

 

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.

 

 

60. člen

 

 

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.

 

 

(2) Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), sklenejo, kolikor je to potrebno, župani pogodbo o ustanovitvi zavoda, ki mora biti sklenjena pisni obliki in pri podpisu pogodbe overoviti svoj podpis.

 

 

61. člen

 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o ustanovitvi Centra za izobraževanje in kulturo (Uradni list RS, št. 41/97, 58/04).

 

 

(2) Zavod je pravni naslednik zavoda Center za izobraževanje in kulturo, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu pod številko 1/0999/100 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

 

 

62. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 007-2/2009

 

 

Trebnje, dne 28. januarja 2009

 

 

Župan

 

 

Občine Trebnje

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

 

 

Št. 007-0014/2008

 

 

Mokronog, dne 2. marca 2009

 

 

Župan

 

 

Občine Mokronog - Trebelno

 

 

Anton Maver l.r.

 

 

Št. 014/007/2008

 

 

Šentrupert, dne 2. marca 2009

 

 

Župan

 

 

Občine Šentrupert

 

 

Rupert Gole l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor