Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 33. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2009.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-59/2009-13

Kostanjevica na Krki, dne 15. julija 2010

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Mojmir Pustoslemšek l.r.

 

-------------------------------------------

A.     BILANCA PRIHODKOV IN           v EUR

      ODHODKOV                             

-------------------------------------------

Konto Naziv konta               Realizacija

                                       2009

-------------------------------------------

   1               2                 3    

-------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI             2.343.169

      (70+71+72+73+74)                    

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)     1.771.699

70    DAVČNI PRIHODKI             1.625.800

      (700+703+704)                       

700   Davki na dohodek in         1.434.781

      dobiček                             

703   Davki na premoženje           114.292

704   Domači davki na blago in       76.727

      storitve                            

71    NEDAVČNI PRIHODKI             145.899

      (710+711+712+713+714)               

710   Udeležba na dobičku in         32.104

      dohodki                              

      od premoženja                       

711   Takse in pristojbine            1.525

712   Globe in druge denarne          2.595

      kazni                               

713   Prihodki od prodaje blaga      14.120

      in storitev                         

714   Drugi nedavčni prihodki        95.555

72    KAPITALSKI PRIHODKI            25.205

      (720+722)                           

720   Prihodki od prodaje               553

      osnovnih sredstev                    

722   Prihodki od prodaje            24.652

      zemljišč                            

      in neopredmetenih                   

      dolgoročnih sredstev                

73    PREJETE DONACIJE                2.750

730   Prejete donacije iz             2.750

      domačih virov                       

74    TRANSFERNI PRIHODKI           543.516

740   Transferni prihodki iz        328.257

      drugih                              

      javnofinančnih institucij           

741   Prejeta sredstva iz           215.259

      državnega proračuna iz              

      sredstev proračuna                  

      Evropske unije                      

II.   SKUPAJ ODHODKI              2.348.692

      (40+41+42+43)                        

40    TEKOČI ODHODKI                705.568

      (400+401+402+404+409)               

400   Plače in drugi izdatki        119.797

      zaposlenim                          

401   Prispevki delodajalcev za      19.640

      socialno                             

      varnost                             

402   Izdatki za blago in           551.131

      storitve                            

409   Rezerve                        15.000

41    TEKOČI TRANSFERI              846.516

      (410+411+412+413)                   

411   Transferi posameznikom        454.854

      in gospodinjstvom                   

412   Transferi neprofitnim          64.344

      organizacijam                       

      in ustanovam                         

413   Drugi tekoči domači           327.319

      transferi                           

42    INVESTICIJSKI ODHODKI         631.027

      (420)                               

420   Nakup in gradnja osnovnih     631.027

      sredstev                             

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI       165.581

      (431+432)                           

431   Investicijski transferi        25.436

      pravnim in fizičnim                 

      osebam, ki niso PU                  

432   Investicijski transferi       140.144

      proračunskim                        

      uporabnikom                         

III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ        –5.522

      (I. – II.)                          

-------------------------------------------

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV            

      IN NALOŽB                           

-------------------------------------------

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH               –

      POSOJIL IN PRODAJA                  

      KAPITALSKIH DELEŽEV                  

      (750+751)                           

750   Prejeta vračila danih               –

      posojil                             

751   Prodaja kapitalskih                 –

      deležev                             

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          –

      KAPITALSKIH DELEŽEV                 

      (440+441)                           

440   Dana posojila                       –

441   Povečanje kapitalskih               –

      deležev                             

VI.   PREJETA MINUS DANA                  –

      POSOJILA                            

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH            

      DELEŽEV (IV. – V.)       

-------------------------------------------          

C.    RAČUN FINANCIRANJA                   

-------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  –

500   Domače zadolževanje                 –

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               –

550   Odplačila domačega dolga            –

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      –5.522

      NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-             

      II.-V.-VIII.)                       

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-            –

      VIII.)                              

XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-      5.522

      IX.)                                

-------------------------------------------

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor