Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96) in statuta Krajevne skupnosti Makole je Svet krajevne skupnosti Makole na seji dne 12. 5. 1997 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole

 

 

1. člen

 

 

Za območje Krajevne skupnosti Makole se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:

 

 

a) dokončanje doma krajanov,

 

 

b) ureditev trga Makole,

 

 

c) postavitev avtobusnih postajališč,

 

 

d) transformatorske postaje,

 

 

e) gradnja telovadnice pri šoli,

 

 

f) vodooskrba,

 

 

g) funkcionalni stroški,

 

 

h) asfaltiranje krajevnih cest,

 

 

i) gramoziranje krajevnih cest,

 

 

j) ureditev kanalizacije,

 

 

k) ureditev javne razsvetljave.

 

 

2. člen

 

 

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 78,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:

 

 

SIT
a) nameni 18,59 % zbranih sredstev, ali                     14,500.000
b) nameni 8,33% zbranih sredstev, ali                        6,500.000
c) nameni 6,82% zbranih sredstev, ali                        5,400.000
d) nameni 5,13% zbranih sredstev, ali                        4,000.000
e) nameni 20,41% zbranih sredstev, ali                      16,000.000
f) nameni 2,05% zbranih sredstev, ali                        1,600.000
g) nameni 2,57% zbranih sredstev, ali                        2,000.000
h) nameni 23,61% zbranih sredstev, ali                      18,500.000
i) nameni 5,13% zbranih sredstev, ali                        4,000.000
j) nameni 3,21% zbranih sredstev, ali                        2,500.000
k) nameni 3,99% zbranih sredstev, ali                        3,000.000.

 

 

3. člen

 

 

Referendum bo v nedeljo 15. junija 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.

 

 

4. člen

 

 

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Makole. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Makole.

 

 

5. člen

 

 

Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 8. 1997 do 31. 7. 2002.

 

 

6. člen

 

 

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Makole, in sicer:

 

 

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;

 

 

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 3%;

 

 

– zavezanci, ki imajo svojo dejavnost prijavljeno na področju Krajevne skupnosti Makole od zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 3%,

 

 

– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;

 

 

– krajani in lastniki zemljišč na področju KS Makole od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 10%;

 

 

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;

 

 

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

 

 

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

 

 

Samoprispevek bodo plačevali tudi lastniki zemljišč na področju KS Makole, ki prebivajo izven območja Krajevne skupnosti Makole od gozdnih in negozdnih površin od katastrskega dohodka po stopnji 10%.

 

 

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Makole zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo samoprispevek KS Makole letno 200 DEM v tolarski protivrednosti.

 

 

7. člen

 

 

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.

 

 

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.

 

 

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Makole dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.

 

 

8. člen

 

 

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.

 

 

9. člen

 

 

Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Makole in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.

 

 

10. člen

 

 

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Makole, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

 

 

11. člen

 

 

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Makole. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.

 

 

12. člen

 

 

Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

 

 

Krajevna skupnost Makole

 

 

G L A S O V N I C A

 

 

Na referendumu dne 15. 6. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 8. 1997 do 31. 7. 2002, za financiranje programa KS Makole

 

 

 

 

 

g l a s u j e m
              PROTI                                      ZA
                                  (pečat)

 

 

 

 

 

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

 

 

13. člen

 

 

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Makole.

 

 

14. člen

 

 

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).

 

 

15. člen

 

 

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.

 

 

16. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Makole, dne 13. aprila 1997.

 

 

Predsednik

Sveta KS

Makole

Ivan Paj l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor