Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04), 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/05) je občinski svet na svoji  2.  redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel naslednji:

S  K  L  E  P

 

O PLAČILU TAKSE ZA PRIKLJUČITEV

 NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

 

1.     člen

Uporabnik priključka na javno kanalizacijsko omrežje mora zgraditi priključek na javni kanal na lastne stroške in pred pridobitvijo soglasja plačati takso za priključnino, glede na velikost vodovodnega priključka in sicer:

Profil cevi vodovodnega priključka                          taksa za priključitev

1.

do vključno 1''(DN 25 mm)

500,00  €

2.

nad 1'' (DN 25 mm) do 6/4'' (DN 40 mm)

800,00  €

3.

nad 6/4''(DN 40 mm) do 2'' (DN50 mm)

1000,00  €

4.

nad 2'' (DN50 mm) do 3'' (DN 80 mm)

1800,00  €

 

2.     člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2007 dalje.

 

Številka: 032-10/2006-06

Datum: 21. 12. 2006 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor