Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 2011/000030                                                                                              Ob-2146/11

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Predmet javnega razpisa so: programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:

– radioamaterstvo,

– jamarstvo,

– modelarstvo,

– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,

– astronomija,

– druga področja tehnične kulture.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo sedež v občini Kostanjevica na Krki. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za leto 2011 je 1.000,00 EUR.

Osnovna merila za izbor programov:

– kakovost in realnost predloženega programa,

– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,

– reference prijavitelja,

– finančna konstrukcija programa.

Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.

Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena v letu 2011. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov s področja tehnične kulture je od 21. 3. 2011 do vključno 21. 4. 2011. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 15. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kulturo 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Postopek obravnave vlog: vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si  ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije ali na tel. 08/205-06-19, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si , v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor