Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 18. redni seji, dne 12.9.2012, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V OBČINI KRANJSKA GORA

 

 

1       Splošne določbe

 

 

1. člen

 

 

(uporaba izrazov)

 

 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

 

2. člen

 

 

(javna služba)

 

 

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina).

 

 

3. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S tem odlokom se določi:

 

 

• organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,

 

 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,

 

 

• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

 

 

• pravice in obveznosti uporabnikov,

 

 

• viri financiranja javne službe,

 

 

• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in

 

 

• kazenske določbe,

 

 

• nadzor nad izvajanjem odloka.

 

 

4. člen

 

 

(uporaba predpisov)

 

 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz drugega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz drugega člena tega odloka.

 

 

5. člen

 

 

(pomen pojmov)

 

 

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

 

 

1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in spomenikih; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; otroška igrišča na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine določene s predpisi občine.

 

 

2. utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne športne površine na javnih utrjenih površinah; trgi in tržnice; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine določene s predpisi občine.

 

 

2       Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

 

 

6. člen

 

 

(oblika opravljanja javne službe)

 

 

(1) Javno službo iz drugega člena tega odloka se opravlja v javnem podjetju (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

 

 

(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.

 

 

3       Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev

 

 

7. člen

 

 

(vrsta in obseg storitev javne službe)

 

 

(1) Javna služba po tem odloku obsega:

 

 

• urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in

 

 

• urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.

 

 

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:

 

 

1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:

 

 

• ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin,

 

 

• pranje utrjenih javnih površin,

 

 

• odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih površin,

 

 

• praznjenje košev za odpadke,

 

 

• protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti,

 

 

• odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,

 

 

• zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,

 

 

• vzdrževanje igral na otroških igriščih,

 

 

• vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,

 

 

• krpanje udarnih jam na javnih površinah;

 

 

2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave ter druge podobne urbane opreme;

 

 

3. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin;

 

 

4. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih površin).

 

 

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:

 

 

1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega:

 

 

• spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,

 

 

• redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela,

 

 

• varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,

 

 

• sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,

 

 

• sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,

 

 

• urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,

 

 

• urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,

 

 

• vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,

 

 

• vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,

 

 

• postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,

 

 

• pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,

 

 

• zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine;

 

 

2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin).

 

 

(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:

 

 

nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,

 

 

vzdrževanje in nadomeščanje zastav.

 

 

8. člen

 

 

(izvedbeni program)

 

 

Urejanje in čiščenje javnih površin iz 7. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine. Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 15. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

 

 

3       Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

 

 

9. člen

 

 

(evidence)

 

 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

 

 

10. člen

 

 

(javna obvestila in naznanila)

 

 

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.

 

 

4       Pravice in obveznosti uporabnikov

 

 

11. člen

 

 

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)

 

 

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.

 

 

(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.

 

 

12. člen

 

 

(prepovedi)

 

 

Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:

 

 

• odmetavati odpadke izven košev za odpadke,

 

 

• v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,

 

 

• uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,

 

 

• javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa občinske uprave,

 

 

• puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz,

 

 

• puščati iztrebke domačih živali.

 

 

5       Viri financiranja javne službe

 

 

13. člen

 

 

(viri financiranja storitev)

 

 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.

 

 

6       Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa

 

 

14. člen

 

 

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)

 

 

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne lastnine.

 

 

(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti izvajalcu javne službe.

 

 

15. člen

 

 

(javno dobro)

 

 

(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

 

 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.

 

 

7       Nadzor nad izvajanjem določil odloka

 

 

16. člen

 

 

(nadzorni organ)

 

 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojna občinska inšpekcija in občinska uprava občine.

 

 

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

 

 

(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

 

8       Kazenske določbe

 

 

17. člen

 

 

(prekrški)

 

 

(1) Z globo 1.000,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določilom 12. člena tega odloka.

 

 

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

 

 

(3) Z globo 400,00 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, razen v primeru puščanja iztrebkov psov, ki spremljajo invalidne osebe.

 

 

9       Končna določba

 

 

18. člen

 

 

(objava in veljavnost odloka)

 

 

Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Številka: 007-7/2012-1

 

 

Datum: 12.9.2012

 

 

 

 

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor