Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 1. korespondenčni seji dne 9. junija 2011 sprejel

O D L O K

o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu

Občine Kungota za leto 2011

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2011 (MUV št. 32/2010) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

1. VIŠINA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.378.891

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.602.691

70 DAVČNI PRIHODKI

3.246.631

700 Davki na dohodek in dobiček

2.936.871

703 Davki na premoženje

192.210

704 Domači davki na blago in storitve

117.550

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

356.060

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

76.060

711 Takse in pristojbine

2.500

712 Globe in druge denarne kazni

2.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

275.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

224.300

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

224.300

73 PREJETE DONACIJE

1.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.500

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.550.400

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.122.000

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

1.428.400

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.819.601

40 TEKOČI ODHODKI

1.654.341

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

330.010

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

53.101

402 Izdatki za blago in storitve

1.236.430

403 Plačila domačih obresti

22.300

409 Rezerve

12.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.366.760

410 Subvencije

3.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

58.750

413 Drugi tekoči domači transferi

891.410

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.798.500

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.798.500

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

430 Investicijski transferi

0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

420.060

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

465.000

50 ZADOLŽEVANJE

465.000

500 Domače zadolževanje

465.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

51.090

55 ODPLAČILA DOLGA

51.090

550 Odplačila domačega dolga

51.090

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-26.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

413.910

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

440.710

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-08/2010

Datum: 13. junij 2011

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor