Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 ,49/09 in 38/10) in 99. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je  župan Občine Žetale dne , 15.12.2010 sprejel

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŽETALE V OBDOBJU JANUAR–MAREC 2011

 

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žetale v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011.

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 ,49/09 in 38/10; v nadaljevanju: Zakon o javnih financah) in Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2010 (Uradni list RS, št. 17/10 v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

 

3. člen

            V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

            Proračun januar – marec 2011:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

v  EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

439.620

 

TEKOČI PRIHODKI(70+71)

305.466

 

70 DAVČNI PRIHODKI

285.016

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

273.012

 

 

703 Davki na premoženje

6.179

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

5.825

 

 

706 Drugi davki

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

20.450

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

886

 

 

711 Takse in pristojbine

50

 

 

712 Denarne kazni

52

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.620

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

16.842

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemater. premoženja

 

 

73 PREJETE DONACIJE

 

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

134.154

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

134.154

 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

 

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

418.910

 

40 TEKOČI ODHODKI

104.441

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

22.499

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve

3.779

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

77.338

 

 

403 Plačila domačih obresti

825

 

 

409 Rezerve

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

94.044

 

 

410 Subvencije

 

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

50.721

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

8.911

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

34.412

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

212.249

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

212.249

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.176

 

 

431 Invest. transferi  prav. in fiz.oseb, ki niso prorač.uporab.

6.250

 

 

432 Invest. transferi  proračunskim uporabnikom

1.926

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

20.710

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina /Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA  POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV(440+441+442)

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

 

440 Dana posojila

 

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije

 

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

 

 

 

C RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE(500)

 

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

 

 

500 Domače zadolževanje

 

 

 

 

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

20.710

55 ODPLAČILO DOLGA

20. 710

 

 

550 Odplačilo domačega dolga

20.710 

 

 

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-20.710 

(I+IV.+VII.-II-V-VIII.)

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)

-20.710

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

-20.710

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma z Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu.

 

5. člen

            V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki proračuna občine prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

            Neposredni uporabniki proračuna občine lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu Odloka o proračunu.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

 

Številka: 032-01-0001/2010-AB

Datum: 15.12.2010

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor