Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestni Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10 in 3/11), Odloka o proračunu Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011)                                    

J A V N I   R A Z P I S

ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2011

 

Občina Trnovska vas v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Trnovska vas za leto 2011 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2011 v skupni višini 1.345,00 EUR in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

 

VSEBINA  IN OBSEG sredstev za leto 2011

EUR

%

1. Športna rekreacija

538,00

40

2. Športne prireditve

 807,00

60

    SKUPAJ

 1.345,00

100

 

Izvajalci programov športa pridobijo najprej točke na podlagi razširjenosti športne panoge in na podlagi kakovosti športne panoge pretekle sezone, ki se prištejejo k točkam vsakega prijavljenega programa.

 

POGOJI IN MERILA ZA PRIJAVO

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Trnovska vas,

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske  in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,

- da so registrirani najmanj eno leto.

Vloge morajo vsebovati:

-                   izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas za leto 2011),

-                   dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alinee.

 

ROK IZVEDBE

Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2011.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov športa dvignejo na Občini Trnovska vas v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega razpisa, v zaprti  kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2011«, na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO IZVAJALCI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10 in 3/11) in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija predloži županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 45 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku 8 dni od prejema sklepa.

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, izvajalec s sklepom zavrže.

Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. V kolikor izvajalec vloge v tem roku ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.

Odpiranje prijav ni javno.

 

SKLENITEV POGODBE

V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem direktno.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo, občini predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz proračuna vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali na telefonski številki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

 

Datum: 18.5.2011

Številka: 011 1/2011-3JR

OBČINA TRNOVSKA VAS,   

župan Alojz BENKO

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor