Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 8. redni seji dne 23. novembra 2011 sprejel

O D L O K

o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu

Občine Kungota za leto 2011

V odloku o 1. Spremembe in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2011 (MUV št. 12/2011) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

1. VIŠINA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

v EUR

Skupina / podskupina kontov

REBALANS 2011

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.399.464

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.537.814

70 DAVČNI PRIHODKI

3.201.654

700 Davki na dohodek in dobiček

2.876.374

703 Davki na premoženje

144.180

704 Domači davki na blago in storitve

145.100

706 Drugi davki

36.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

336.160

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

116.160

711 Takse in pristojbine

2.500

712 Globe in druge denarne kazni

2.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

215.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

50.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

50.000

73 PREJETE DONACIJE

650

730 Prejete donacije iz domačih virov

650

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.811.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

593.000

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

1.218.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.745.137

40 TEKOČI ODHODKI

1.725.391

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

331.810

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

51.401

402 Izdatki za blago in storitve

1.254.080

403 Plačila domačih obresti

55.600

409 Rezerve

32.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.521.570

410 Subvencije

0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

600.800

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

59.250

413 Drugi tekoči domači transferi

861.520

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.498.176

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.498.176

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

430 Investicijski transferi

0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

345.673

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

465.000

50 ZADOLŽEVANJE

465.000

500 Domače zadolževanje

465.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

55.000

55 ODPLAČILA DOLGA

55.000

550 Odplačila domačega dolga

55.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

64.327

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

410.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

345.673

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 410-08/2010

Datum: 23. november 2011

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor