Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 093-0004/2008-11                                                                                   Ob-4652/08

Občina Prevalje na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/08), 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 100/03) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/07), objavlja

javni razpis

za izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki se bodo v letu 2008 sofinancirali iz občinskega proračuna

I. Javni razpis: sofinancirajo se programi s področja zdravstva in socialnega varstva.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo Občina Prevalje v letu 2008 sofinancirala iz občinskega proračuna.

IV. Na javni razpis se lahko prijavijo:

– društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Izvajalci programov, katerih programi se bodo v letu 2008 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije, če je program dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje;

– izvajajo dejavnost na območju Občine Prevalje že najmanj eno leto;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu.

VI. Merila za izbor programov: programi s področja zdravstva in socialnega varstva, s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/07).

VII. Rok izvedbe programov: programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se izvedejo v letu 2008. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 2008.

VIII. Orientacijska vrednost: sredstva za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2008 na postavki 43201450/412000 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva v višini 5.173 €.

IX. Vsebina vloge Vloga za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov s področja zdravstva in socialnega varstva dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

XI. Rok in način prijave Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko do vključno 12. 6. 2008 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov s področja sociale in zdravstva za leto 2008«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 13. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.

XII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila 16. 6. 2008 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci programov s področja sociale in zdravstva bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2008.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor