Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07,107/10, 32/12 in 27/14) je župan Občine Gorje 1.4.2016, sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GORJE

 

1. člen

(začetek postopka)

(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta: v nadaljevanju OPN Gorje.

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občina Gorje je marca 2014 sprejela in uveljavila strateški in izvedbeni del OPN Gorje, skupaj z Okolijskim poročilom. Po sprejetju se je zaradi velikega zanimanja občanov in skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki občinam nalaga, da morajo najmanj enkrat na dve leti preverjati, ali posamezne razvojne potrebe prebivalcev in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN Gorje, občina Gorje odločila za zbiranje pobud zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb za spremembe in dopolnitve OPN Gorje.

(2) Občina Gorje bo vse pobude proučila in se do njih opredelila, v spremembe in dopolnitve OPN Gorje pa bodo vključene tiste, ki so skladne s strateškimi izhodišči razvoja Občine Gorje ter akti občine, sprejetimi v vmesnem obdobju, smernicami nosilcev urejanja prostora in drugimi vnaprej določenimi strokovnimi merili. Z večletno uporabo akta so se izoblikovali tudi novi predlogi za dopolnitev vsebin OPN Gorje in se tičejo posameznih nejasnosti in neusklajenosti nekaterih določb v besedilnem in grafičnem delu. Na podlagi teh ugotovitev bodo izboljšani oziroma dopolnjeni prostorski izvedbeni pogoji in določila za posamezna območja in tematska področja.

(3) Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:

a)    spremembe in dopolnitve OPN, ki izhajajo iz izraženih in utemeljenih razvojnih potreb prebivalcev in pravnih oseb, podanih v obliki pobud v času po sprejetju OPN Gorje in bodo v strokovni presoji ocenjene kot sprejemljive,

b)    tematske spremembe in dopolnitve OPN Gorje, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz strokovnih podlag ter iz sistemskih in internih strokovnih pobud,

c)    odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem delu OPN Gorje ter odpravo neskladij v posameznih delih besedilnega in grafičnega dela OPN Gorje.

 

3. člen

(območje podrobnega prostorskega načrta)

Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje Občine Gorje, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.

 

 

4. člen

 (vrsta postopka sprememb in dopolnitev ter način pridobitve strokovnih rešitev )

Postopek sprememb in dopolnitev OPN Gorje se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta.

Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN Gorje. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.

 

5. člen

 (roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPN Gorje je predvidena 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPN Gorje je predvidena 30 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPN Gorje je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki. 

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.

(3) V primeru zahteve po vodenju postopka celostne presoje vplivov okolja (v nadaljevanju CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPN Gorje ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPN Gorje.

 

6. člen

 (navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:

1.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje razvoja poselitve),

2.    Ministrstvo za gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),

3.    Ministrstvo za gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),

4.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje (za področje rabe in upravljanja z vodami),

5.    Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj (za področje ohranjanja narave),

6.    Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),

7.    Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo (za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom ter zračnega prometa),

8.    Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet (za področje trajnostne mobilnosti),

9.    Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (za področje rudarstva),

10.   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (za področje energetike),

11.   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),

12.   Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe).

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:

1.    Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje – prometna infrastruktura 

2.    Infrastruktura Bled, d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled – komunalna infrastruktura 

3.    Elektro Gorenjska, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – energetska infrastruktura 

4.    Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura oddelki in službe

5.    Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled – območje Triglavskega narodnega parka

(3) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

7. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Gorje, www.gorje.si.

 

Številka: 3500-11/2015-17

Datum: 1.4.2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor