Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB,  69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17-odl.US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na  17.redni seji dne  06.05.2018sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU CESTNEGA PROMETA V OBČINI BLED –4

 

1. člen

Spremenita se 2. in 3. odstavek 40. člena Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin 14/15, 31/15, 13/16, 56/17, v nadaljevanju: Odlok), tako da se po novem glasita:

»(1) Voznik vozila z letno dovolilnico za parkiranje, ki parkira vozilo na parkirišču, mora ob prihodu na parkirišče na parkomatu natisniti parkirni listek, po preteku dovoljenega časa pa mora vozilo odpeljati.

(2) Parkirni listek iz parkomata mora biti v parkiranem vozilu nameščen na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«

 

2. člen

Spremeni se 1. odstavek 41. člena Odloka, tako da se po novem glasi:

»(1) Letna dovolilnica se izda v obliki zapisa na brezkontaktni kartici, ki omogoča izpis parkirnih listkov na parkomatih na parkiriščih v upravljanju upravljavca parkirnih površin.«

 

3. člen

Doda se nov 4. odstavek 45. člena Odloka, ki se glasi:

»(4) Dovoljenje za parkiranje se lahko izda tudi v obliki zapisa na brezkontaktni kartici, ki omogoča izdajo parkirnega listka na parkomatu.«

4., 5. in 6. odstavek 45. člena Odloka se preštevilčijo v 5., 6. in 7. odstavek.

Spremeni se novi 5. odstavek 45. člena Odloka, tako da se glasi:

»Dovoljenje iz 3. in 4. odstavka mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-2/2018-17

Datum: 05.06.2018

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor