Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Ur. l RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) in 55. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 55/2007 in 122/2008) je Občinski svet Občine Kranjska Gora  na svoji 4. redni seji, dne 11.2.2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KRANJSKA GORA

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora (v nadaljevanju: občinska uprava)- v nadaljevanju Odlok.

 

2. člen

Črta se besedilo 4. člena Odloka.

 

3. člen

Spremeni se 7. člen Odloka tako, da glasi:

Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvajanje nalog občinske uprave,

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami ter skupnostmi. 

 

4. člen

Spremeni se 8. člen Odloka tako, da glasi:

V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:

- Kabinet župana,

- Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve,

- Služba za okolje in prostor,

- Služba za gospodarske javne službe in investicije,

- Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo,

- Služba za finance.

 

5. člen

Spremeni se prvi odstavek 9. člena Odloka tako, da glasi:

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na področju posameznih dejavnosti, za katero se organizirajo notranje organizacijske enote za opravljanje naslednjih področij:

- normativnih zadev,

- splošnih in pravnih zadev,

- javnih financ,

- razvojno gospodarskih zadev,

- gospodarjenja z občinskim premoženjem,

- vzgoje in izobraževanja športa, otroškega varstva, mladinske dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva in kulture,

- izvajanje nalog gospodarskih javnih služb,

- urejanje zadev krajevnih skupnosti,

- urejanja prostora in varstva okolja,

- zaščito in reševanja,

- stanovanjskega gospodarstva.

 

6. člen

Črta se besedilo 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. člena Odloka.

 

7. člen

Doda se nov 9. a člen Odloka tako, da glasi:

Notranje organizacijske enote vsaka na svojem področju:

- opravljajo naloge iz pristojnosti služb po pooblastilu oziroma nalogu župana ali direktorja občinske uprave,

- opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge pri pripravi strategije razvoja in programske usmeritve občine, ter programov razvoja posameznih dejavnosti,

- pripravljajo strokovna gradiva in analize za občinski svet in njegova delovna telesa,

- pripravljajo proračun in skrbijo za njegovo izvrševanje,

- pripravljajo strategijo razvoja občine iz področja, ki ga pokriva ter skrbi za trajnostni razvoj v občini,

- izvajajo strokovne naloge iz pristojnosti občine, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj subjekta s področja pristojnosti oddelka,

- organizirajo in koordinirajo dela s področja upravnih nalog,

- pripravljajo investicije in investicijsko vzdrževanje,

- zagotavljajo in vzdržujejo informacijske podatkovne baze s svojega delovnega področja,

- po pooblastilu direktorja občinske uprave vodijo upravne postopke in izdajajo odločbe v teh postopkih na 1. stopnji

- vodijo evidenco o upravnih stvareh.

 

8. člen

Doda se nov 9. b člen Odloka tako, da glasi:

Kabinet Župana:

- organizira ter izvaja informiranje in obveščanje občanov iz pristojnosti občine,

- ureja spletno informiranje in izdajanje občinskega glasila,

- organizira in izvaja naloge s področja stikov z javnostmi,

- sodeluje pri organizaciji prireditev in dogodkov občinskega značaja,

- skrbi za funkcioniranje informacijskih sistemov občine,

- koordinira in sodeluje pri izvajanju splošne ter turistične promocije občine,

- opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa, nadzorni odbor ter druge občinske organe,

- opravlja naloge glavne pisarne: vodenje, usklajevanje ter nadzor nad prejetimi in poslanimi dokumenti, organizacija pisarniškega poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva, nudenje informacij strankam,

- opravlja naloge s področje obrambe, civilne zaščite in reševanja,

- opravlja strokovno tehnične pomoči pri izvajanju volilnih opravil.

 

9. člen

Doda se nov 9. c člen Odloka tako, da glasi:

Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve:

- zagotavlja strokovno podporo pri delovanju lokalne samouprave,

- izvaja strokovna opravila na področju splošnih in kadrovskih zadev,

- vodi upravne postopke na 2. stopnji,

- vodi postopke s področja premoženjsko pravnih zadev občine,

- spremlja in evidentira predpise pomembne za občino,

- pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet, drugi občinski organi in direktor občinske uprave,

- sestavlja pogodbe, ocene sprejetih pogodb in pravno spremlja pogodbe,

- nudi strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,

- nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,

- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

 

10. člen

Doda se nov 9. č člen Odloka tako, da glasi:

Služba za okolje in prostor:

- pripravlja in izvaja naloge s področja občinskih prostorskih planov,

- skrbi za vzpostavitev in ažurno vodenje komunalnega-informacijskega sistema,

- pripravlja in koordinira  izvajanje  občinskega  programa  varovanja  okolja  in  občinskega  programa  energetske učinkovitosti,

- skrbi za prometno varnost,

- organizira, vodi in nadzira operativno upravljanje z občinskim stvarnim premoženjem, razen s tistim, ki je dano v upravljanje drugim izvajalcem in gospodarsko javno infrastrukturo ,

- skrbi za energetsko učinkovitost objektov ter ureja s tem povezane evidence, analize in poročila,

- organizira in izvaja vzdrževanje občinskih stanovanj,

- načrtuje ter evidentira posege v občinsko stvarno premoženje,

- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

 

11. člen

Doda se nov 9. d člen Odloka tako, da glasi:

Služba za gospodarske javne službe in investicije:

- opravlja strokovne, upravne in administrativne naloge ter organizira in izvaja vzdrževanje javnih površin in cest v občinski lasti,

- organizira in izvaja strokovna opravila na področju vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture,

- pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja gospodarskih javnih služb,

- pripravlja pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja za gospodarsko javno infrastrukturo,

- opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja objektov ter omrežij gospodarske javne infrastrukture,

- opravlja naloge s področja obveznih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin), drugih gospodarskih javnih služb ter energetike,

- vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,

- svetuje in pomaga na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil,

- svetuje pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,

- vodi in načrtuje investicije

- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila,

- izvaja dejavnosti režijskega obrata,

- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

 

12. člen

Doda se nov 9. e člen Odloka tako, da glasi:

Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo:

- opravlja naloge na področju predšolske vzgoje,

- opravlja naloge na področju obveznega in nadaljnjega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih,

- opravlja naloge na področju kulture,

- opravlja naloge na področju športnih dejavnosti,

- opravlja naloge na področju izvrševanja mladinskih dejavnosti,

- opravlja naloge na področju socialnega varstva in zdravstva,

- opravlja naloge na področju posebnih skupin (veteranske organizacije in društva upokojencev),

- načrtuje in izvaja naloge pri razvoju malega gospodarstva, podjetništva in obrti,

- načrtuje in izvaja naloge s področja javnih del,

- načrtuje in izvaja naloge s področja kmetijstva,

- načrtuje in izvaja naloge s področja zaščite živali,

- načrtuje in izvaja naloge s področja turizma,

- izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgovine, 

- vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja,

- proučuje in pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih,

- vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,

- nudi strokovno pomoč javnim zavodom pri njihovem delu,

- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

 

13. člen

Doda se nov 9. e člen Odloka tako, da glasi:

Služba za finance:

- izvaja  naloge  s  področja  računovodskega  načrtovanja,  evidentiranja  poslovnih  dogodkov  in računovodskega in analitičnega poročanja,

- vodi aktivnosti za pripravo občinskega proračuna in koordinira njegovo finančno izvajanje,

- upravlja s terjatvami in skrbi za realizacijo načrtovanih prihodkov,

- spremlja, analizira in poroča o izvrševanju pogodbenih obveznosti posameznih  proračunskih porabnikov,

- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna in premoženjsko bilanco občine,

- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,

- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrat in krajevne skupnosti,

- spremlja, analizira in oblikuje predloge cen iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih dajatev,

- pripravlja akte v zvezi z občinskimi davki in dajatvami, izvaja postopke odmere in pobiranja, izdelave in vzdrževanja baz podatkov za potrebe odmere in pobiranja davščin,

- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

 

14. člen

Spremeni se 19. člen Odloka tako, da glasi:

Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran v okviru Službe za gospodarske javne službe in investicije, opravlja naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

- druge naloge s tega področja.

 

15. člen

Črta se besedilo 20. in 21. člena Odloka.

 

16. člen

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-2/2010-2

Datum:12.2.2015

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor