Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, Št. 72/93, 45/94. 6194. 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70100), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, Št. 98/99), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, Št. 32/93), Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list SRS, Št. 25/76, 29/86 in Uradni list RS, Št. 17/91, 29/95, 89/99) ter 18. in 84. člena Statuta Občine Vodice(Uradni list RS, Št. 49/95, 27196, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, Št. 7198, 15/04, 6105 in odločba Ustavnega sodišča RS, Št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 22. redni seji dne 8.12.2005 sprejel

 

 

Odlok O spremembi odloka

 

 

o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin

 

 

1. člen

 

 

Odlok Občine Vodice o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin (Uradno glasilo Občine Vodice št. 1/03) se spremeni tako, da se 12. člen glasi: "Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat".

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se 13. člen tako, da se glasi: "V primerih, ko imetnik živali ne počisti iztrebkov za živaljo na javnih površinah in površinah, ki niso v lasti imetnika psa, je imetniku živali moč izreči denarno kazen 100.000 SIT." V 14. členu se poviša kazen s 50.000 na 100.000 SIT. Dopolni se 14. člen tako, da se doda kazen za pravno osebo (350.000 SIT) in odgovorno osebo pravne osebe (100.000 SIT). V 15. členu se doda kazen za pravno osebo (350.000 SIT) in odgovorno osebo pravne osebe (100.000 SIT).

 

 

3. člen

 

 

V odloku se "denarna kazen" nadomesti z besedo "gI oba".

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Datum: 9.12.2005

 

 

Številka: 032-01-001/05-50

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor