Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06

 

 

Številka:  900-57/2009-1-(41/04)

Datum:    11.11.2009

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

sklicujem 31. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25. 11. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1. Potrditev zapisnika 30. seje sveta z dne 7.10.2009 ter poročilo o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 1. obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - 2. obravnava (gradivo 1, 2)

7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« - 2. obravnava (gradivo 1, 2)

8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 1. obravnava (gradivo)

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek (gradivo)

10. Odlok o gospodarskih javnih službah – uradno prečiščeno besedilo (gradivo 1, 2, 3)

11. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – Britof jug – 1. obravnava

12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2010

13. Sklep o izbiri javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica«

15. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

16. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2008

17. Predstavitev OŠ Stražišče

           

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-57/2009-2-(41/04)

Datum:    18.11.2009

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 31. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 31. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 25.11.2009, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

 

1. Potrditev zapisnika 30. seje sveta z dne 7.10.2009 ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (odgovori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

3. Kadrovske zadeve (gradivo)

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 1. obravnava

6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - 2. obravnava

7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« - 2. obravnava

8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 1. obravnava

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek

    Odlok o gospodarskih javnih službah – uradno prečiščeno besedilo

10. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – Britof jug – 1. obravnava

11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2010 (gradivo)

12. Sklep o izbiri javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica« (gradivo 1, 2, 3)

13. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2)

14. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2008 (gradivo)

15. Predstavitev OŠ Stražišče (gradivo)

 

S spoštovanjem.

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

 

 

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor