Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica

1. člen

S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02).

2. člen

V prvem odstavku 60. člena se za točko l) dodajo tri nove točke ki glasijo:

»m) za dela v bližini vodovodnega omrežja ali naprav si morajo pred začetkom del pridobiti soglasje upravljavca,

n) samovoljno ne smejo prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera,

o) za vsak odmik v postopku izvedbe vodovodnega priključka ali za vse kasnejše spremembe na vodovodnem priključku, si morajo ponovno pridobiti soglasje upravljavca.«

3. člen

V Odloku o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica se poglavje »XI. KAZENSKE DOLOČBE« spremeni tako, da se na novo glasi: »XI. GLOBE«.

4. člen

V prvem in drugem odstavku 63. člena se besedilo »z denarno kaznijo« spremeni tako, da se na novo glasi »z globo«.

5. člen

V prvem odstavku 64. člena se besedilo »z denarno kaznijo« spremeni tako, da se na novo glasi »z globo«.

Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1250 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojen podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«

Tretji odstavek 64. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 250 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«

V četrtem odstavku odstavek 64. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki:« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1250 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojen podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:«

Peti odstavek 64. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 250 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.«

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 033-14/2007-9/6

Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2007

Županja

    Občine Slovenska Bistrica

    Irena Majcen l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor