Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/2008, 76/2008 in 100/2008), 6. odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, ZP -1-UPB4, 17/2008 in 21/2008), 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007), je Občinski svet Občine Radenci na 20. redni seji, dne 09.06.2009, sprejel

 

 

 

ODLOK

 

O PLAKATIRANJU IN OGLAŠEVANJU V OBČINI RADENCI

 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

1. člen

 

            Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci ureja:

 

·       nameščanje plakatov, postavitev oglasnih panojev, transparentov in podobnih oglasov (v nadaljevanju: plakat);

 

·       vzdrževanje oglasnih objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta);

 

·       nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb odloka.

 

            Določbe tega odloka veljajo v naseljih na območju občine Radenci.

 

            Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja le z dovoljenjem upravnega organa (v nadaljevanju: občina).

 

            Določbe tega odloka se ne nanašajo na:

 

·       oglase, uradne napise in označbe sedežev, ki jih na svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča, kjer je sedež pravnih oseb in drugih subjektov ter poslovnih prostorov izobešajo podjetja, društva in druge organizacije in so nameščeni na zgradbah in funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma poslovni prostor teh subjektov;

 

·       na oglasne napise v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo na blago, ki se v teh prostorih prodaja ali na dejavnost, ki se v zgradbi opravlja;

 

·       tipizirane usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, ki kažejo oziroma usmerjajo k sedežu oziroma poslovnemu prostoru pravne osebe oziroma drugega subjekta in na katerih je le napis uradnega naziva pravne osebe oziroma drugega subjekta.

 

 

 

PLAKATNA MESTA

 

 

 

2. člen

 

            Plakatna mesta so samostoječe ali stenske table, oglasni panoji in podobno.

 

            Glede na velikost in obliko ločimo naslednja plakatna mesta: jumbo panoji dimenzij 5,10x2,40m in 3x4m, prostostoječe in stenske oglasne table do velikosti 6m2, obvestilne table do 0,5m2, oglasna stojala velikosti 0,5m2 oglasne stebre, svetlobne panoje v velikosti 3m2, transparente in zastave, oglasne table na kandelabrih do 0,5m2 in ostala podobna plakatna mesta.

 

 

 

3. člen

 

Za postavitev izbranih plakatnih mest in za upravljanje z njimi je pristojna občina.

 

 

 

4. člen

 

            Plakatna mesta so stalna in premična.

 

            Stalna plakatna mesta so objekti za nameščanje plakatov, samostojno stoječi stebri, table, elektronske table, prostostoječi panoji in ostali podobni objekti, katerih lastnik je občina.

 

            Premična plakatna mesta so panoji, prapori, transparenti ter napisi na javnih površinah, javnih in drugih vozilih.

 

 

 

5. člen

 

            Vrsto, obliko in lokacijo plakatnih mest določi župan z odredbo na predlog občinske uprave, v soglasju s pristojno krajevno skupnostjo ter jih potrdi občinski svet.

 

            Pristojni organ občine vodi evidenco javnih plakatnih mest, ki je razviden iz katastra vseh plakatnih mest, v katerem je določeno mesto, velikost in izgled plakatnega mesta. Kataster plakatnih mest se po potrebi spreminja in dopolnjuje.

 

            Dovoljenje za postavitev plakatnega mesta izda pristojni organ občinske uprave.

 

 

 

PLAKATNA MESTA NAMENJENA OGLAŠEVANJU KOT GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

 

 

 

6. člen

 

            Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v lasti ali upravljanju občine, mora občinsko upravo z vlogo zaprositi za soglasje. V primeru, da občinska uprava poda soglasje, se medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo.

 

            Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča ali objekta, soglasja občinske uprave in morebitnih drugih soglasij, potrebnih za posege v okolje in prostor.

 

            Izvajalec nameščanja plakatov na plakatna mesta, ki so v zasebni lasti je lahko lastnik plakatnega mesta ali druga fizična ali pravna oseba, ki jo lastnik za to pooblasti.

 

 

 

7. člen

 

            Za soglasje občine iz 6. člena tega odloka se zaprosi z vlogo, ki mora vsebovati:

 

·       navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta;

 

·       grafični prikaz plakatnega mesta z navedbo tehničnih podatkov;

 

·       soglasje lastnika zemljišča ali objekta, če sta v zasebni lasti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

 

·       druge priloge na zahtevo občinske službe pristojne za okolje in prostor.

 

            Soglasje občinske uprave se izda v obliki odločbe za katero se plača ustrezna taksa po veljavnem zakonu o upravnih taksah.

 

 

 

8. člen

 

            Občinska uprava pri izdaji soglasja iz 7. člena tega odloka upošteva kriterije, ki onemogočajo postavitev, namestitev oziroma pritrditev plakatnega objekta v naslednjih primerih:

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na mesto, ki se na neprimeren način vključuje v okolico oziroma kvari njen izgled;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na kmetijska ali druga zemljišča, kjer bi ta postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno vrednoto kraja, kompleks ali objekt;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali oglasne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na območjih, kjer postavitev oglasnega objekta zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike, druge pomembne objekte ali naprave;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na javnih mestih (pločnikih, zelenicah, ipd.), kjer bo postavitev plakatnega objekta ovirala osnovno namembnost površine;

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na lokaciji, ki zmanjšuje varnost cestnega prometa (večjih križiščih in obcestnih priključkih);

 

·       če gre za postavitev plakatnega objekta na površinah, ki služijo kot interventne poti;

 

·       ob upoštevanju morebitnih drugih kriterijev, izhajajočih iz državnih in občinskih aktov, ki urejajo posege v okolje in prostor.

 

 

 

9. člen

 

Fiksnih oglasnih objektov (tabel, panojev, ipd.) ni možno nameščati v naslednjih primerih:

 

·       na zavarovanih objektih;

 

·       na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko;

 

·       na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta;

 

·       na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih objektih in drevesih;

 

·       na fasadah objektov, če velikost oglasnega objekta presega 1 površine fasade.

 

 

 

10. člen

 

Plakatno mesto, ki je postavljeno v nasprotju z 8. in 9. členom tega odloka, mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti v petih dneh od prejema obvestila s strani občinske uprave. V primeru, da tega ne stori, plakatno mesto, na stroške lastnika, odstrani pristojna služba občinske uprave oziroma od nje pooblaščena služba.

 

 

 

VOLILNA KAMPANJA

 

 

 

11. člen

 

            Za potrebe volilne kampanje občina enakopravno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.

 

            Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja oziroma uporabe plakatnih mest za potrebe volilne kampanje izda župan, v skladu z zakonom o volilni kampanji, ki jih javno objavi 60 dni pred dnem glasovanja.

 

 

 

POGOJI NAMEŠČANJA PLAKATOV

 

 

 

12. člen

 

Nameščanje plakatov na plakatna mesta izvaja s strani občinske uprave pooblaščen izvajalec, ki ga v skladu z veljavno zakonodajo izbere občinska uprava.

 

 

 

13. člen

 

            Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s katastrom plakatnih mest in jih lahko namešča in odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec, ki ga v skladu z veljavno zakonodajo izbere občinska uprava.

 

            Nameščanje plakatov na zunanje površine izložb, na stene, okna, vrata, drevesa, električne drogove, drogove javne razsvetljave in druga neprimerna mesta je prepovedano.

 

            Oglaševanje z zatikanjem letakov na parkirna osebna vozila je brez predhodnega pisnega dovoljenja občinske uprave prepovedano.

 

            Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje plakatnih mest.

 

            Fizična ali pravna oseba, ki bi rada imela plakate nameščene na stalnih plakatnih mestih, mora plakate dostaviti občinski upravi v potrditev in plačati ustrezne stroške nameščanja.

 

 

 

14. člen

            Cena storitev nameščanja in snemanja plakatov se določi v skladu z veljavnim Odlokom o komunalnih taksah v Občini Radenci.

              Cena storitev nameščanja in snemanja plakatov se določi v skladu z veljavnim Odlokom o občinskih taksah v Občini Radenci.
 

            Plačila storitev nameščanja plakatov na stalna plakatna mesta so oproščena društva in krajevne skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Radenci in oglašujejo za lastne namene.

 

 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA NAMEŠČANJA PLAKATOV

 

 

 

15. člen

 

            Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje, nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.

 

            Izvajalec nameščanja plakatov mora poskrbeti:

 

·       da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta opremljeni s štampiljko oziroma nalepko občinske uprave in datumom do katerega dneva sme plakat biti nameščen na plakatnem mestu;

 

·       da so plakati oziroma drugi oglasi pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;

 

·       da so plakati oziroma drugi oglasi na plakatnem mestu primerno razvrščeni;

 

·       da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim oglasom ne prekrije že nameščenega plakata oziroma drugega oglasa, ki oglašuje ali vabi na prireditev, ki se še ni zgodil/-a;

 

·       da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni v najkrajšem času, najkasneje pa v dveh dneh;

 

·       da so plakati oziroma drugi oglasi v roku dveh dni po preteku datuma veljavnosti ter razloga zaradi katerega so bili nameščeni, odstranjeni s plakatnih mest;

 

·       da so v dveh dneh odstranjeni vsi plakati in ostali oglasi, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnega mesta;

 

·       da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena.

 

 

 

KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR

 

 

 

16. člen

 

Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 400,00 EUR podjetnik posameznik, z globo 200,00 EUR pa fizična oseba, ki:

 

·       ravna v nasprotju z 6. in 10. členom tega odloka;

 

·       ravna v nasprotju z 12. in 13. členom tega odloka;

 

·       poškoduje in uniči plakate in ostale oglase, ki so nameščeni v skladu s tem odlokom.

 

 

 

17. člen

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka in izterjavo denarnih kazni izvaja pristojna služba skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.

 

 

 

            KONČNA DOLOČBA

 

 

 

18. člen

 

            Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

            Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci (Ur.l. RS št. 73/1997).

 

 

 

Štev: 041-00001/2009

 

Datum: 10.06.2009

 

 

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2010) vsebuje naslednjo prehodni in končni določbi:
 

3. člen

  Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
 

4. člen

  Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor