Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - v nadaljevanju besedila: ZPNačrt) in 31. člena Statuta občine Kungota (Ur. l. RS, 12/04, 18/07) je župan občine Kungota, dne 26. septembra 2007, sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začetku postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo stanovanjske cone v Gradiški

 

 

1. člen

 

 

(vsebina sklepa o začetku postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

S tem sklepom se podrobneje določijo:

 

 

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo stanovanjske cone v Gradiški (v nadaljevanju: OPPN),

 

 

- območje OPPN,

 

 

- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,

 

 

- način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag,

 

 

- obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN,

 

 

- roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz.

 

 

2. člen

 

 

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

Zemljišče, ki ga bo urejal OPPN, je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev.

 

 

Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s

 

 

Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

 

3. člen

 

 

(predmet in programska izhodišča občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

Predmet izdelave je OPPN, s katerimi se bo urejal del območja v naselju Gradiška.

 

 

Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane v planskih aktih občine. Na območju, ki je predmet obdelave, se načrtuje gradnja stanovanjskega naselja s spremljajočimi ureditvami ter potrebno infrastrukturo.

 

 

OPPN mora vsebovati vse sestavine in predloge, ki so navedene v 56. členu ZPNačrt in sicer:

 

 

- prikaz ureditvenega območja OPPN;

 

 

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;

 

 

- načrt parcelacije;

 

 

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;

 

 

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;

 

 

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na območju evidentirana;

 

 

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 

 

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

 

 

Načrtovalec predmetnega OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Kungota pet izvodov akta, ki bo na vpogled dostopen tudi javnosti. Občini Kungota je potrebno predati celoten dokument OPPN s prilogami v digitalni obliki (tekstualni in gra?čni del). Gra?čni del bo izdelan v datotekah programa Autocad.

 

 

4. člen

 

 

(okvirno ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

Ureditveno območje OPPN se nahaja v območju naselja Gradiška. Območje obsega parcele št. 345/30, 346/2, 347/2, 347/7, 347/9, 347/11, 396/1, 396/2, 396/3 k.o. Gradiška in meri cca 0.60 ha.

 

 

Ureditveno območje OPPN lahko poseže tudi izven tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

 

 

5. člen

 

 

(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

Pripravljavec OPPN je Občina Kungota.

 

 

Naročnik predmetnega OPPN je Miroslav BERANIČ, Gradiška 14a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

 

 

Načrtovalec OPPN je podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor.

 

 

V pripravo in sprejem OPPN se vključijo nosilci urejanja prostora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki dajo smernice in mnenja:

 

 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,

 

 

- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

 

 

- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor,

 

 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,

 

 

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor,

 

 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, »000 Maribor,

 

 

- Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor,

 

 

- Elektro Maribor d.d, Vetrinjska 2, 2000 Maribor,

 

 

- Mariborski vodovod, Jadranska c. 28, Maribor,

 

 

- Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, 2000 Maribor

 

 

- KRS Rotovž, Cankarjeva ul. 6, Maribor,

 

 

- Občina Kungota, Plintovec , 2201 Zg. Kungota.

 

 

V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le – te pridobijo v istem postopku.

 

 

6. člen

 

 

(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

 

 

Za izdelavo OPPN je potrebno izdelati digitalni geodetski posnetek območja obdelave. Geodetski načrt, ki mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004), zagotovi naročnik.

 

 

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, izhodišča planskih aktov Občine Kungota in smernice nosilcev urejanja prostora.

 

 

V kolikor se v postopku izdelave OPPN ugotovi, da je potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi naročnik.

 

 

7. člen

 

 

(postopek in roki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

Postopek priprave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 

 

- izbrani načrtovalec (v nadaljevanju: načrtovalec) pripravi osnutek OPPN;

 

 

- načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da dajo smernice v roku 30 dni od prejema poziva in ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, da pisno sporoči občini, ali je za izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v roku 15 dni);

 

 

- načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek OPPN;

 

 

- če je za izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, pripravljavec zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da ga preveri v roku 15 dni;

 

 

- po izdelavi dopolnjenega osnutka OPPN in potrjenega okoljskega poročila, če je le-to potrebno, občina objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo;

 

 

- javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo (ki traja najmanj 30 dni), če je izdelano okoljsko poročilo, se skupaj z osnutkom OPPN razgrne tudi to;

 

 

- načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb (10 dni);

 

 

- župan potrdi stališča do pripomb (3 dni);

 

 

- na podlagi potrjenih stališč do pripomb izbrani načrtovalec izdela predlog OPPN;

 

 

- predlog OPPN pripravljavec posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje;

 

 

- če je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja;

 

 

- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN;

 

 

- občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

8. člen

 

 

(obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

 

Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotavlja naročnik Miroslav BERANIČ, Gradiška 14a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

 

 

9. člen

 

 

Ta sklep o začetku postopka priprave OPPN se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in v svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka:

 

 

Datum: 26. september 2007

 

 

                                                                                                Župan Občine Kungota

 

 

                                                                                                    Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor