Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

 
 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter na podlagi 5. člena statuta Občine Kungota, MUV št. 8/95 je Občinski svet občine Kungota na 23. redni seji dne 9. 10. 1997 sprejel
 
O D L O K
 
 
o obliki, vsebini in uporabi pečata Občine Kungota
 
 
I. SPLOŠNI DOLOČBI
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določa oblika in besedilo pečata Občine Kungota, ki ga uporabljajo organi Občine Kungota (v nadaljnjem besedilu: organi občine).
 
2. člen
 
S pečatom Občine Kungota (v nadaljnjem besedilu: pečat občine) se potrjuje verodostojnost aktov, dopisov in dokumentov organov občine.
 
II. OBLIKA IN BESEDILO PEČATA
 
 
3. člen
 
Pečat občine mora ustrezati določbam tega odloka.
 
4. člen
 
Pečat je okrogle oblike.
 
 
Premer pečata občine znaša 35 mm.
 
 
Pečat občine je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma.
 
5. člen
 
V sredini pečata občine je grb Občine Kungota.
 
 
V zgornjem delu notranjega kroga pečata je besedilo “Občina Kungota”.
 
 
V spodnjem delu notranjega kroga je lahko navedeno še besedilo “župan”, “občinski svet” ali “občinski urad”.
 
6. člen
 
Poleg pečata iz 4. člena tega odloka lahko Občina Kungota uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm.
 
 
Pečat male oblike je obrobljen le z enim krogom. V malem pečatu mora biti navedeno isto besedilo kot to določa 5. člen tega odloka.
 
III. EVIDENCA IN HRAMBA PEČATOV
 
 
7. člen
 
Izdelovalec pečatov izroči Občini Kungota obenem s pečatom tudi matrico.
 
 
Občinski urad mora voditi posebno evidenco o pečatih, ki jih Občina Kungota uporablja in hrani.
 
 
Evidenca pečatov se vodi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše: tekoča številka pečata, številka in datum naročila pečata, odtis pečata, začetek uporabe pečata, organ občine, ki ga uporablja, podpis delavca, ki hrani pečat, datum, ko je pečat vzet iz uporabe, ter morebitna opomba.
 
8. člen
 
Občinski urad mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti ali komisijsko uničiti.
 
 
Komisijsko se uničijo pečati, ki se več ne uporabljajo.
 
 
Če se pečat izgubi se mora izguba pečata objaviti v uradnem glasilu in pečat razglasiti za neveljavnega.
 
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
 
 
9. člen
 
Občina Kungota mora v skladu z določbami tega odloka spremeniti svoje pečate z dnem veljavnosti odloka.
 
10. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 0010-2/97
Zg. Kungota, dne 9. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.
 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor