Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), določil zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95 in 56/98) in določil 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore

ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite

in nepokrite površine

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se urejajo spremembe odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine (Uradni list RS, št. 71/96).

 

 

2. člen

 

 

Na koncu 2. člena odloka se doda stavek, ki se glasi:

 

 

»Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let oziroma do izteka mandata članom Občinskega sveta.«

 

 

3. člen

 

 

V 9. členu odloka se v točki a) doda druga alinea z naslednjim besedilom:

 

 

»– javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina in institucijam (društvom, klubom, ...), ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.«

 

 

4. člen

 

 

V 17. členu odloka se v tabeli kakovostnih območij:

 

 

»– v I. OBMOČJU izbriše besedilo tretje alinee

 

 

– v II. OBMOČJU izbriše v 2. vrstici naselje Oplotnica

 

 

– v III. OBMOČJU izbriše v 1. vrstici naselje Čadram, v 2. vrstici naselja Dobriška vas in Dobrova, v 7. vrstici naselja Markečica in Pobrež, v v 8. vrstici naselje Prihova, v 11. vrstici naselje Straža, v v 13. vrstici naselje Ugovec

 

 

– v IV. OBMOČJU izbriše v 1. vrstici naselja Božje in Brezje, v 4. vrstici naselje Gorica, v 5. vrstici naselje Koritno, v 6. vrstici naselje Kovaški vrh, v 7. vrstici naselje Lačna gora, v 10. vrstici naselje Okoška gora, v 11. vrstici naselje Raskovec, v 18. vrstici naselje Zg. Grušovje in v 19. vrstici naselja Zlogona gora in Zlogona vas.«

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/6-8/1999

 

 

Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.

 

 

Župan

Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor