Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 7291-0001/2014-24

Ob-4022/14

 

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa­moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Sklepa Občinskega sveta Občine Prevalje, št. 4100-0003/2013-15, z dne 30. 1. 2014, Občina Prevalje objavlja

javno dražbo

za prodajo nepremičnin v k.o. 884 – Farna vas

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav­ne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, MŠ: 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:

a)

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

26/5, 27/1, k.o. 884 – Farna vas

1066 m2

37.587,16 EUR

 

b)

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

27/6, k.o. 884 – Farna vas

913 m2

32.192,38 EUR

 

c)

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

27/7, k.o. 884 – Farna vas

849 m2

29.935,74 EUR

 

d)

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

27/8, k.o. 884 – Farna vas

1150 m2

40.549,00 EUR

 

e)

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

27/10, k.o. 884 – Farna vas

843 m2

29.724,18 EUR

 

f)

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

27/11, k.o. 884 – Farna vas

592 m2

20.873,92 EUR

 

Nepremičnine so parcelirane. Prenos posameznih nepremičnin v lastništvo bo izveden po izgradnji celo­tne komunalne infrastrukture. Gradnja na nepremični­nah bo možna po končani komunalni ureditvi s strani občine. Nepremičnine, ki so predmet prodaje so bre­men proste, razen morebitnih stvarnih služnostnih pra­vic za gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Načrt gradbenih parcel z oznakami je razviden iz Prilo­ge 1 tega razpisa (Priloga 1 je objavljena na oglasni de­ski občine in na spletni strani občine www.prevalje.si).

3. Pogoji prodaje in vrsta pravnega posla

3.1. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž­be, je sklenitev predpogodbe k prodajni pogodbi.

* Opomba: Kupci s sklenitvijo predpogodb še ne bodo postali lastniki nepremičnin.

3.2. Posamezna nepremičnina bo prodana dražite­lju, ki bo ponudil najvišjo ceno.

3.3. Z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo kupnino, se sklene predpogodba v roku 15 dni po izboru najugo­dnejšega ponudnika. Predmet predpogodbe so grad­bene parcele, navedene pod točko 2 tega razpisa. Po izgradnji komunalne opreme se bodo sklenile prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu kupljena nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi.

3.4. Na izklicane cene kupec plača še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.

3.5. Vsak kupec lahko kupi samo eno parcelo.

3.6. Bistvene sestavine pogodbe (poleg plačila ku­pnine) so še:

– zaključena izgradnja stanovanjskega objekta do III. gradbene faze (v skladu z definicijo Inženirske zbornice Slovenije to pomeni: zaključena konstrukcij­ska gradbena dela vseh etaž in podstrešja; izvedba strešne konstrukcije in izvedba krovskih del) v roku 5 let od sklenitve prodajne pogodbe; kolikor kupec ne bo ravnal v skladu s tem, se prodajna pogodba razveljavi.

– prepoved odtujitve nepremičnin za obdobje 5 let po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma do izgradnje sta­novanjskega objekta do III. gradbene faze;

* Opomba: Odtujitev je mogoča s soglasjem občine;

– odkupna pravica v korist prodajalca za dobo 5 let od sklenitve prodajne pogodbe oziroma do izgradnje stanovanjskega objekta do III. gradbene faze, pod pogoji iz sklenjene prodajne pogodbe in po ceni, ki je enaka izklicani ceni, revalorizirani z indeksom cen življenjskih potrebščin.

* Opomba: Občina ima v vsakem primeru v skla­du z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNa­črt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in Odlokom o območju predkupne pravice Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 24/03) zakonito predkupno pravico na ne­premičninah.

4. Najnižji znesek višanja za posamezno nepremič­nino je 50,00 €.

5. Način in rok plačila kupnine

Kupnina v višini 90% izklicane cene za posamezno gradbeno parcelo in akontacija komunalnega prispevka v višini 7.000,00 EUR se plača v roku 30 dni od skleni­tve predpogodbe. Preostanek kupnine se plača v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena se­stavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo po­tekala na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, dne 15. 12. 2014, s pričetkom ob 12. uri.

7. Višina varščine

Varščina za posamezno nepremičnino se nakaže na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije – št. 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100, z navedbo namena nakazila »Plačilo var­ščine za parcelo št. x« (namesto x se obvezno vpiše številka parcele za katero se nakazuje varščina).

Višina varščine za posamezno nepremičnino je 4.600,00 EUR.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje do 11. 12. 2014. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 9. točke te objave.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi (ne bodo dražili nobene parcele), se varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne vplača kupni­ne, se varščina zadrži. Varščina se ne zadrži v primeru, če bo dražitelj pred tem dražil drugo parcelo, za katero je prav tako vplačal varščino in uspel.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred­metov javne dražbe: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepre­mičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo inte­resenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/824-6-134, kontaktna oseba je Žiga Berložnik. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: ziga.berloznik@prevalje.si

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo samo fizične osebe (Opomba: V primeru, da bodo posamezniki želeli vpis lastninske pravice kot solastnine oziroma skupne la­stnine kot npr. primer zakonskih partnerjev, je potrebno obvezno v prijavi k javni dražbi navesti podatke vseh solastnikov), ki lahko v skladu s pravnim redom Repu­blike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastniki nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– vplača varščino za nepremičnino, ki jo draži in predloži potrdilo o njenem vplačilu najkasneje do 12. 12. 2014, pri čemer oseba, zaradi identifikacije obve­zno predloži izjavo, ki je priloga 2 tega razpisa (priloga je dostopna na spletni strani občine, www.prevalje.si, pre­vzeti pa jo je mogoče tudi na sedežu Občine Prevalje) in sicer prav tako najkasneje do 12. 12. 2014;

– predloži pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če oseba draži v imenu koga drugega;

– predloži izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je prilo­ga 2 tega razpisa najkasneje do 12. 12. 2014.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

Pred izvedbo javne dražbe se bo preverila identite­ta dražiteljev in izpolnjevanje pogojev za pristop k javni dražbi.

10. Ostale določbe

– Nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku­pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

– Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture se lah­ko konfiguracija terena spremeni.

– Objava javne dražbe ne zavezuje prodajalca, da z uspelim dražiteljem sklene pravni posel za nepremič­nino, ki je predmet javne dražbe.

Prodajalec lahko prekine ali razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, dražitelji pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški v višini izkazanih stroškov za morebitni prevzem dokumentacije. Dražiteljem bo v tem primeru brezobrestno vrnjena vplačana varščina.

– Na dražbi so lahko prisotne samo osebe – draži­telji, ki so vplačali varščino.

11. Pomen posameznih izrazov

– Izklicna cena = cena, ki jo postavi prodajalec kot izhodiščno ceno

– Izklicana cena = najvišja ponujena cena s strani dražiteljev

– Trenutno so gradbene parcele delno komunalno urejene, občina pa bo po nakupu parcel, te parcele popolnoma komunalno opremila. Zazidava bo možna spomladi leta 2015.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor