Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Brda (Uradno glasilo št. 5/99) ter na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) je Občinski svet občine Brda na seji dne 19.12.2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

O DELNI POVRNITVI VOLILNIH STROŠKOV ORGANIZATORJEM OZIROMA KANDIDATOM ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OZIROMA ŽUPANA OBČINE BRDA

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa delna povrnitev stroškov za volitve organizatorjem volilne kampanje ali kandidatom/kam (v nadaljnjem besedilu: kandidatom) na volitvah za člane/ice občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: člane) oziroma župana/je (v nadaljevanju: župana) Občine Brda.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnih iz poročila posredovanega občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

 

Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnih iz poročila posredovanega občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

 

3. člen

 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni organizatorji volilne kampanje, oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnih iz predloženega poročila.

 

 

Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira povečajo še za 20 tolarjev za dobljen glas posameznega volilnega upravičenca na ponovnem glasovanju.

 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljen glas, so upravičeni organizatorji volilne kampanje, oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz priloženega poročila.

 
 

Če pride na volitvah do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

 

 

4. člen

 

 

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člana občinskega sveta ali za župana se volilni stroški na njihovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v 3 mesecih po predložitvi zahtevka in poročila o financiranju volilne kampanje.

 

 

Iz predloženega poročila mora biti razvidna poraba sredstev, specificiranih po vrstah stroškov za volilno kampanjo za člana občinskega sveta ali za župana, na območji občine Brda.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

V primeru nadomestnih ali naknadnih volitev članov občinskega sveta oziroma naknadnih volitev župana, se za določitev delnega povračila volilnih stroškov uporabi višina zneska, dovoljene porabe na volilnega upravičenca, skladno z 2. in 3. členom tega odloka.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.

 

 

 

 

 

Številka: 006-07/02

 

 

Datum: 19.12.2002

 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET

 

 

ŽUPAN

 

 

Mužič Franc

 

 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor