Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4, 14/13- popr. In 101/13), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 3. redni seji dne 26. novembra 2014 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Kungota za leto 2014 št. 2

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2014 (MUV št. 4/2013) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

1. VIŠINA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina / podskupina kontov

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS2 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

4.350.080

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.671.460

70  DAVČNI PRIHODKI

3.170.900

700  Davki na dohodek in dobiček

2.884.000

703  Davki na premoženje

172.700

704  Domači davki na blago in storitve

114.200

706  Drugi davki

0

71  NEDAVČNI PRIHODKI

500.560

710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

216.360

711  Takse in pristojbine

2.000

712  Globe in druge denarne kazni

7.200

713  Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714  Drugi nedavčni prihodki

275.000

72  KAPITALSKI PRIHODKI

110.000

720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721  Prihodki od prodaje zalog

0

722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

110.000

73  PREJETE DONACIJE

1.050

730  Prejete donacije iz domačih virov

1.050

731  Prejete donacije iz tujine

0

74  TRANSFERNI PRIHODKI

567.570

740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

167.000

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

400.570

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.191.374,92

40  TEKOČI ODHODKI

1.717.269

400  Plače in drugi izdatki zaposlenim

263.990

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost

40.839

402  Izdatki za blago in storitve

1.362.840

403  Plačila domačih obresti

37.100

409  Rezerve

12.500

41  TEKOČI TRANSFERI

1.593.980

410  Subvencije

50.600

411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom

652.100

412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

67.180

413  Drugi tekoči domači transferi

824.100

42  INVESTICIJSKI ODHODKI

880.125,92

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev

880.125,92

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

430  Investicijski transferi

 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

158.705,08

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750  Prejeta vračila danih posojil

0

751  Prodaja kapitalskih deležev

0

752  Kupnine iz naslova privatizacije

0

V  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440  Dana posojila

0

441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443  Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

0

C.  RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.  ZADOLŽEVANJE (50)

 

50  ZADOLŽEVANJE

 

500  Domače zadolževanje

 

VIII.  ODPLAČILA DOLGA (55)

183.300

55  ODPLAČILA DOLGA

183.300

550  Odplačila domačega dolga

183.300

IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)

-24.594

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-183.300

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-158.705,08

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

24.594

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-9/2012

Datum: 27. novembra 2014

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor