Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi Zakona o medijih – uradno prečiščeno besedilo (ZMed-UPB1 – Uradni list RS, št. 110/06) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 27. redni seji dne 23. 11. 2009 sprejel

 

O D L O K

 

o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje občinskega glasila Občine Rečica ob Savinji.

 

2. člen

 

Ime občinskega glasila je: Pod rečiškim zvonom.

 

3. člen

 

(1) Ustanovitelj občinskega glasila je Občina Rečica ob Savinji.

 

(2) Izdajatelj glasila je Občina Rečica ob Savinji.

 

(3) Sedež izdajatelja glasila je Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.

 

4. člen

 

(1) Občinsko glasilo izhaja občasno, najmanj enkrat letno. Izhajanje je odvisno od aktualnega dogajanja. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Rečica ob Savinji. Glasilo prejmejo tudi fizične in pravne osebe, ki oglašajo v glasilu.

 

(2) Izhaja v nakladi, ki pokriva vsaj število gospodinjstev v Občini Rečica ob Savinji, na formatu A4, v slovenskem jeziku.

 

II. NAMEN

 

5. člen

 

Glasilo se uvršča v informativni tisk.

 

6. člen

 

(1) Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Rečica ob Savinji, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov.

 

(2) Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Rečica ob Savinji.

 

III. UREDNIŠTVO

 

7. člen

(1) Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana. V uredniški odbor se imenujejo: en član iz občinskega sveta, en član iz občinske uprave in en zunanji sodelavec.

 

(1) Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana. V uredniški odbor se imenujeta en član iz občinske uprave in en zunanji član.

 

(2) Odgovornega urednika in člana uredniškega odbora, ob upoštevanju določb prvega odstavka tega člena, imenuje občinski svet na predlog župana Občine Rečica ob Savinji, za dobo mandata občinskega sveta.

 

8. člen

 

Uredništvo je pri svojem delu ideološko in strankarsko neodvisno in samostojno.

 

9. člen

 

(1) Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine. Uredniški odbor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.

 

(2) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila. Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, lektoriranje tekstov, priprava tekstov za tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani, določitev rokov – oddajanje gradiva, tiskarna, izid glasila, odločanje o objavi spornih člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, celoten pregled nad glasilom, sklicevanje in vodenje sej uredništva, drugo.

 

(3) Delo ostalih članov uredništva obsega: pisanje člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, sodelovanje z urednikom, udeleževanje na uredniških sejah, drugo.

 

(4) Administrativno-tehnično delo za glasilo opravlja občinska uprava, obsega pa: sprejemanje gradiva, prepisovanje tekstov, ki niso v elektronskem zapisu, priprava oglaševalskega materiala, sodelovanje s Pošto, tiskarno, vračanje disket, fotografij avtorjem, drugo.

 

10. člen

 

Uredništvo se sestaja na sejah uredništva, ki jih skliče in vodi odgovorni urednik, vsaj enkrat pred izidom posamezne številke. Seja uredništva je lahko korespondenčna.

 

11. člen

 

Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk itd.) lahko župan Občine Rečica ob Savinji na predlog uredniškega odbora prenese pogodbeno na zunanje izvajalce.

 

12. člen

 

Višino plačila uredniškega odbora in cenik člankov se določi s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet s sklepom.

 

V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

 

13. člen

 

(1) Viri financiranja so:

 

– proračunska sredstva ustanovitelja;

 

– drugi prihodki.

 

(2) Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

 

14. člen

 

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:

 

– stroške priprave in tiska;

 

– stroške dostave;

 

– materialne stroške;

 

– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

15. člen

 

Izdajatelj je dolžan pred pričetkom izdajanja priglasiti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v javno evidenco.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

16. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 007-0001/2009-9

 

Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2009

 

 

  Župan
  Občine Rečica ob Savinji
  Vincenc Jeraj l.r.
   

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:

 

2. člen

 

Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor