Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/16) objavlja Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava (v nadaljevanju: Občina)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI DORNAVA

V LETU 2016

 

1.            Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

(1.) Biomeliorativni ukrepi:

·       ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,

·       izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),

·       vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,

·       nakup in sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,

·       krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

(2.) Biotehnični ukrepi:

·       izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.

(3.) Ostali ukrepi:

·       čistilne akcije občine,

·       čiščenje divjih odlagališč,

·       odprava škod po divjadi,

·       izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o STANJU in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

 

2.            Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·       je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,

·       na javni razpis se lahko javijo samo lovske družine, ki imajo lovno površino v Občini Dornava,

·       ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,

·       ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,

·       ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in Občini.

 

3.            Merila za dodelitev sredstev

 

Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Dornava.

 

4.            Višina sredstev

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dornava za leto 2016, v višini 348,32 EUR.

 

5.            Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

·       Povabilo k oddaji vloge

·       Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge

·       Postopek za izbor

·       Vzorec pogodbe

·       Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev

·       Obrazce:

·       Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,

·       Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Dornava na www.dornava.si ter v tajništvu Občine Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava.

 

6.            Rok za predložitev prijav

 

Rok za oddajo vlog je petek, 28. 10. 2016 do 13.00 ure oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

 

7.            Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis

 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2016« na naslov Občine Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava. Vloge bo odpirala in pregledovala s strani župana Občine Dornava imenovana komisija.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

8.            Čas in kraj odpiranja prispelih vlog

 

Odpiranje vlog ni javno.

 

9.            Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa

 

Zavržene bodo vloge:

·       ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,

·       ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

·       tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

 

10.          Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine www.dornava.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan v času uradnih ur v tajništvu Občine Dornava.

 

11.          Dodatne informacije v zvezi z razpisom

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Dornava, tel. 02/755 07 91, Viljem Mar, direktor občinske uprave.

 

Številka: 007-18/2016

Datum: 14.10. 2016

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor