Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 25. 10. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001 (Uradni list RS, št. 107/01) se spremeni 3. člen odloka tako, da novo besedilo tega člena glasi:

 

 

»Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002 so predvideni:

 

 

Prihodki                                       1.056,662.000 SIT
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe v višini                                  570,049.000 SIT
– prihodki na podlagi javnih razpisov
in kreditov                                      228,009.000 SIT
– namenski in drugi prihodki
v višini                                         173,315.000 SIT
– prihodki KS iz naslova
samoprispevka in drugi viri KS v višini           51,930.000 SIT
– sredstva iz preteklih let                       33,359.000 SIT
 
Izdatki                                        1.056,662.000 SIT
– za izvajanje temeljnih nalog
občine v višini                                  431,466.000 SIT
– za izvajanje razvojnih
in investicijskih nalog v višini                 456,603.000 SIT
– za subvencije v strateških
razvojnih panogah občine v višini                 25,171.000 SIT
– poraba namenskih virov v višini                 57,992.000 SIT
– poraba sredstev KS za izvajanje
lastnih programov v višini                        51,930.000 SIT
– odplačila kreditov                              33,500.000 SIT

 

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki                                         969,124.000 SIT
– Prihodki in drugi prejemki
proračuna                                        917,194.000 SIT
– Prihodki in drugi prejemki krajevnih
skupnosti                                         51,930.000 SIT
 
Odhodki                                        1.028,843.000 SIT
– Odhodki in drugi izdatki
proračuna                                        976,913.000 SIT
– Odhodki in drugi izdatki
Krajevnih Skupnosti                               51,930.000 SIT
 
Saldo bilance prihodkov
in odhodkov                                      –59,719.000 SIT
 
B) Račun financiranja
Zadolževanje                                      45,179.000 SIT
Odplačila kreditov                                22,400.000 SIT
Saldo računa financiranja                        +22,779.000 SIT
 
C) Račun finančnih terjatev in naložb
Vračila danih posojil                              9,000.000 SIT
Dana posojila-povečanje kapitalskih
deležev                                            5,419.000 SIT
Saldo računa finančnih terjatev
in naložb                                         +3.581.000 SIT

 

 

 

Negativna razlika sredstev na računih v višini 33,359.000 SIT se pokriva iz ugotovljenega presežka na računih z zaključnim računom proračuna občine Moravske Toplice za leto 2001 in je razporejena za namene, opredeljene v zaključnem računu proračuna.

 

 

V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva proračuna občine v višini 1,000.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih financah in statutom občine.«

 

 

2. člen

 

 

Vsa ostala določila odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

 

 

Št. 403-02/01-5/4

 

 

Moravske Toplice, dne 25. oktobra 2002.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor