Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 10102-01/05-1 Ob-26603/05

Občina Komen na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB) objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:

direktor občinske uprave.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec I.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

– državljanstvo Republike Slovenije,

– aktivno znanje slovenskega jezika,

– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

– najmanj visoka strokovna izobrazba,

– najmanj 7 let delovnih izkušenj,

– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

– opravljen strokovni izpit iz javne uprave (državni izpit iz javne uprave),

– poznavanje osnovnih računalniških programov (Word, Excel…),

– aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba,

– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista…),

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,

– potrdilo o nekaznovanosti oziroma pisna izjava kandidata,

– potrdilo pristojnega sodišča oziroma pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v javni upravi ter s poznavanjem področja dela samoupravne lokalne skupnosti.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas; za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo biti v zapri ovojnici in označene »Javni natečaj – direktor«. Rok za vložitev prijave je 15 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 05/731-04-50, Andreja Š. Škapin.

Občina Komen

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor