Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samouprav (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji, dne 18.12.2013 sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2014

1.  Splošna določba

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2014

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.067.434

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.389.006

70

DAVČNI PRIHODKI

2.049.108

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.859.708

 

703

Davki na premoženje

137.800

 

704

Domači davki na blago in storitve

51.600

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

339.898

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

96.898

 

711

Takse in pristojbine

2.000

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.300

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

236.700

72

KAPITALSKI PRIHODKI

7.000

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

7.000

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

671.428

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

235.601

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

435.827

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.197.284

40

TEKOČI ODHODKI

1.237.938

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

126.674

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.699

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.072.765

 

403

Plačila domačih obresti

500

 

409

Rezerve

19.300

41

TEKOČI TRANSFERI

821.594

 

410

Subvencije

33.000

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

535.126

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

81.370

 

413

Drugi tekoči domači transferi

172.098

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.045.910

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.045.910

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

91.842

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

52.400

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

39.442

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-129.850

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

       

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2014

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.850

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.850

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.850

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

   

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

1.850

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

       

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2014

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

22.000

55

ODPLAČILO DOLGA

22.000

 

550

Odplačilo domačega dolga

22.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-150.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-22.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

129.850

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2013

150.000

 

9009

Splošni sklad za drugo

150.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3.  Postopki izvrševanja proračuna

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

a.   prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,

b.   prihodki iz naslova davka od gozdnih zemljišč, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,

c.   prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,

d.   prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,

e.   prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

f.    prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za gradnjo komunalne opreme;

g.   prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporeja pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1.   v letu 2015 70% navedenih pravic porabe in

2.   v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Omejitev ne velja za povečanja projektov za namenske prihodke, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1.   poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

2.   rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu.

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 8.000 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 €.

5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 ne bo zadolževala.

Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnega zavoda, katerih je ustanoviteljica oz. soustanoviteljica, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Gorje.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 200.000 €. Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2014 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 €.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2014 ne bo zadolževala.

6.  Prehodne in končne določbe

13. člen

(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja od 1.1.2014 dalje.

 

Številka: 9000-0003/2013-3

Gorje: 18.12.2013

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor