Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 22. redni seji, dne 27. 6. 2001 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka  o proračunu Občine Benedikt za leto 2001

1. člen

V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2001 (Uradni list RS, št. 119/00) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

“Proračun Občine Benedikt za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:

A)    Bilanca prihodkov in odhodkov

I.    Skupaj prihodki                              379,554.288,43 SIT

II.   Skupaj odhodki                               440,304.288,43 SIT

III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)            –60,750.000,00 SIT

B)    Račun finančnih terjatev in naložb

IV.   Prejeta vračila danih posojil

      in prodaja kapitalskih deležev

V.    Dana posojila in povečanje

      kapitalskih deležev                            8,500.000,00 SIT

VI.   Prejeta minus dana posojila

      in spremembe kapitalskih

      deležev (IV.–V)                               –8,500.000,00 SIT

C)    Račun financiranja

VII.  Zadolževanje                                  80,500.000,00 SIT

VIII. Odplačilo dolga                               11,250.000,00 SIT

IX.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev

      na računih (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)

X.    Neto financiranje

      (VI.–VII.–VIII.–IX.=–III.                     60,750.000,00 SIT

XI.   Stanje sredstev na računih

      ob koncu preteklega leta                       3,458.475,51 SIT

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-001/2001

Benedikt, dne 27. junija 2001.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor