Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določila 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 57/2011), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013) in 16. člena Statut Občine Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UPB1), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 4. redni seji, dne 11.2.2015, sprejel

 

ODLOK

O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČE, NA OBMOČJU OBČINE KRANJSKA GORA

 

I.       Splošne določbe

 

1. člen

(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče (v nadaljevanju: javna služba), ki se izvaja na območju Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina).

 

2. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi:

- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe;

- vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev;

- pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe;

- pravice in obveznosti uporabnikov;

- viri financiranja javne službe;

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in

- nadzor nad izvajanjem odloka.

 

3. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja povazana z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo veljavni zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.

 

4. člen

(pomen izrazov)

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen z zakonom, ki ureja področje varstva in zaščite živali.

 

II.     Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

 

5. člen

(oblika in območje opravljanja javne službe)

Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot koncesionirana dejavnost na celotnem območju občine.

 

III.    Vrsta in obseg storitev javne službe

 

6. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega naslednje naloge:

- sprejem prijave o zapuščenih živalih;

- zagotovitev potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim;

- zagotovitev ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču;

- skrb za iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;

- zagotovitev označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi.

Izvajalec javne službe mora občini najmanj dvakrat letno poročati o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena ter enkrat letno poročati upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

 

IV.    Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

 

7. člen

(zavetišče za živali)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo živali.

 

V.      Pravice in obveznosti uporabnikov

 

8. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov)

Kdor izgubi žival ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe.

Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.

Vse stroške povezane z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške občina, kjer je žival najdena.

Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.

Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.

 

VI.    Viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja

9. člen

(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev zavetišča:

- iz proračuna občine,

- iz proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 50% njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše pristojni minister;

- iz drugih virov (darila, donacije, subvencije, ipd).

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:

- iz proračuna občine;

- iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;

- iz plačila stroškov povezanih z zapuščenimi živalmi;

- iz drugih virov.

 

10. člen

(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet občine.

 

VII.   Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe ter njihovo varstvo

 

11. člen

(zavetišče)

Za izvajanje dejavnosti javne službe občina zagotovi zavetišče. Če občina ne zagotovi zavetišča, ga mora zagotoviti izvajalec javne službe.

Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.

 

VIII.    Nadzor nad izvajanjem javne službe

 

12. člen

(nadzorni organ)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo).

Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

IX.    Končna določba

 

13. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 344-2/2015-1

Datum: 11.2.2015                               

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor