Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 Uradni list  RS, št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-odl. US, 40/2012-ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odl. US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-odl. US, 57/2012, 110/2013, 101/2013-ZDavNepr, 22/2014-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. redni seji, dne 11.2.2015, sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 2014/6 k.o. 2171 – Dovje.

 

II.

Pri nepremičnini parc. št. 2014/6 k.o. 2171 – Dovje se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.

 

III.

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 478-49/2014-5

Datum: 12.2.2015

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor