Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0055/2008-41/04

 

Datum:    09.04.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

 sklicujem 16. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.04.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 4. izredne seje sveta z dne 28.02.2008 in 15. seje sveta z dne 26.3.2008 ter  poročila o izvršitvi sklepov

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2007 – predlog (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N)

6.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju – dopolnjeni osnutek (prva obravnava) (gradivo A, B)

7.

Odloki o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-varstvenih in izobraževalnih zavodov: Kranjski vrtci, OŠ Orehek, OŠ Simon Jenko in OŠ Stražišče – predlog za skrajšani postopek (gradivo A, B)

8.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva (telovadnica v Žabnici)

9.

Obvezna razlaga odloka o revitalizaciji starega mestnega jedra

10.

Soglasje k Statutu Zavoda za šport Kranj

11.

Soglasje k Statutu Gasilsko reševalne službe Kranj

12.

Povišanje cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj zaradi odlaganja odpadkov na drugih deponijah v obdobju november 2007 – februar 2008

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                                     Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                                      Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0055/2008 (41/04)

 

Datum:    16.4.2008

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 16. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 16. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 23.4.2008, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.

Potrditev zapisnika 4. izredne seje sveta z dne 28.02.2008 in 15. seje sveta z dne 26.3.2008 ter  poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik 4. izredne seje sveta, zapisnik 15. seje sveta)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A, B, C, D, E)

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C)

5.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2007 – predlog

6.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju – dopolnjeni osnutek (prva obravnava)

7.

Odloki o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-varstvenih in izobraževalnih zavodov: Kranjski vrtci, OŠ Orehek, OŠ Simon Jenko in OŠ Stražišče – predlog za skrajšani postopek

8.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica« ) (gradivo)

9.

Obvezna razlaga 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (gradivo)

10.

Soglasje k Statutu Zavoda za šport Kranj (gradivo)

11.

Povišanje cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj zaradi odlaganja odpadkov na drugih deponijah v obdobju november 2007 – februar 2008 (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                             Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                 Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor