Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 29. člena Zakona o Javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 5. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 9/07) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

+-----------------------------------------+--------------------+

|Skupina/podskupina kontov                |            Rebalans|

|                                         |          2007 v EUR|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|I.      |SKUPAJ PRIHODKI                 |       17.900.446,79|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|70      |DAVČNI PRIHODKI                 |        9.436.601,24|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |700 davki na dohodek in dobiček |        8.250.851,28|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |703 davki na premoženje         |        1.077.237,40|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |704 domači davki na blago in    |          108.512,56|

|        |storitve                        |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|71      |NEDAVČNI PRIHODKI               |        1.846.623,10|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |710 udeležba na dobičku in      |          937.901,02|

|        |dohodki od premoženja           |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |711 takse in pristojbine        |           22.303,46|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |712 denarne kazni               |           13.382,57|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |713 prihodki od prodaje blaga   |           18.945,08|

|        |in storitev                     |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |714 drugi nedavčni prihodki     |          854.090,97|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|72      |KAPITALSKI PRIHODKI             |        1.549.445,50|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |720 prihodki od prodaje         |          652.228,34|

|        |osnovnih sredstev               |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |722 prihodki od prodaje         |          897.217,16|

|        |zemljišč in neopredmetenih      |                    |

|        |osnovnih sredstev               |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|73      |PREJETE DONACIJE                |        1.895.012,00|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |730 prejete donacije iz domačih |              709,40|

|        |virov                           |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |731 prejete donacije iz tujine  |        1.894.302,60|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|74      |TRANSFERNI PRIHODKI             |        3.172.764,95|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |740 transferni prihodki iz      |        3.172.764,95|

|        |drugih javnofinančih institucij |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|II.     |SKUPAJ ODHODKI                  |       19.670.291,58|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|40      |TEKOČI ODHODKI                  |        2.513.558,37|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |400 plače in drugi izdatki      |          584.138,38|

|        |zaposlenim                      |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |401 prispevki delodajalcev za   |           94.000,79|

|        |socialno varnost                |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |402 izdatki za blago in         |        1.757.831,99|

|        |storitve                        |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |403 plačila domačih obresti     |            1.639,96|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |409 sredstva, izločena v        |           75.947,25|

|        |rezerve                         |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|41      |TEKOČI TRANSFERI                |        4.695.471,42|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |410 subvencije                  |          201.361,88|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |411 transferi posameznikom in   |        2.309.088,63|

|        |gospodinjstvom                  |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |412 transferi neprofitnim       |          368.418,96|

|        |organizacijam                   |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |413 drugi tekoči domači         |        1.816.601,95|

|        |transferi                       |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI           |       10.939.583,45|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |420 nakup in gradnja osnovnih   |       10.939.583,45|

|        |sredstev                        |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |        1.521.678,34|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |431 investicijski transferi     |          522.742,44|

|        |fiz. in prav. osebam, ki niso   |                    |

|        |proračunski uporabniki          |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |432 investicijski transferi     |          998.935,90|

|        |proračunskim uporabnikom        |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK -          |       -1.769.844,79|

|        |PRIMANJKLJAJ                    |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |                                |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |                    |

|        |IN NALOŽB                       |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POS.      |                0,00|

|        |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV         |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |                0,00|

|        |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV         |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |751 prodaja kapitalskih deležev |                0,00|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |                0,00|

|        |KAPITALSKIH DELEŽEV             |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |                0,00|

|        |KAPITALSKIH DELEŽEV             |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |441 povečanje kapitalskih       |                0,00|

|        |deležev in naložb               |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |                0,00|

|        |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV    |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |                                |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|C.      |RAČUN FINANCIRANJA              |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|VII.    |ZADOLŽEVANJE                    |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|50      |ZADOLŽEVANJE                    |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA                 |            6.050,74|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|55      |ODPLAČILO DOLGA                 |            6.050,74|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |550 odplačilo domačega dolga    |            6.050,74|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|IX.     |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |       -1.769.844,79|

|        |NA RAČUNIH                      |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE               |           -6.050,74|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|XI.     |NETO FINANCIRANJE               |       -1.775.895,53|

+--------+--------------------------------+--------------------+

|        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |        1.775.895,55|

|        |31.12. PRETEKLEGA LETA          |                    |

+--------+--------------------------------+--------------------+

Drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4102-34/2006

Ajdovščina, dne 29. marca 2007

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor