Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/70 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 2. redni seji dne 18. 11. 2010 sprejel

O D L O K

o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 19. do 23. 9. 2010

1. člen

S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Kostanjevica na Krki pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic poplave, ki je povzročila škodo na območju Občine Kostanjevica na Krki.

2. člen

Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 67.347,58 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine.

3. člen

Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki, razporedijo za sanacijo in izplačila upravičencem za izvajanje nalog zaščite in reševanja v času poplave od 19. do 23. 9. 2010 in sanacijo škode na občinski infrastrukturi:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udeležba gasilskih enot pri izvajanju nalog zaščite in reševanja na območju Občine Kostanjevica na Krki

36.561,86 EUR

stroški štaba civilne zaščite in logistične podpore

10.250,52 EUR

dodatni stroški izvajanja gospodarskih javnih služb

20.535,20 EUR

skupaj:

67.347,58 EUR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. člen

O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 844-1/2010

Kostanjevica na Krki, dne 18. novembra 2010

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor