Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110 /02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93,6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 74/98, 16/99, 59/99, 70/00, 28/01, 87/01)  ter 76. člena Statuta občine Vodice (Ur.l. RS št. 70/97, 49/95 in Uradno glasilo občine Vodice št. 2/98, 7/98, 15/04 in 6/05) je občinski svet Občine Vodice na 6. redni seji dne 14. 5. 2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2003

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2003, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter vse odhodke in druge izdatke proračuna.

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vodice so bili v letu 2003 realizirani v naslednjih zneskih:

 

 

A.

 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Znesek v tolarjih

I.

Prihodki - skupaj

713.754.485,00

II.

Odhodki - skupaj

986.064.021,00

III.

Presežek odhodkov nad prihodki

272.309.536,00

 

 

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog

0,00

V.

Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih naložb

0,00

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

0,00

VII.

Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.)

0,00

 

 

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VIII.

Zadolževanje proračuna

0,00

IX.

Odplačilo dolga

0,00

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

0,00

 

 

 

XI.

Zmanjšanje sredstev na računih (VII. – X.)

272.309.536,00

 

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Saldo proračunske rezerve se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2004.

 

 

4. člen

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračuna Občine Vodice za leto 2003 je priloga tega odloka. Priloga sta tudi izkaz računa financiranja in izkaz računa finančnih terjatev in naložb Občine Vodice za leto 2003.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Datum: 16. 5. 2007

 

 

Številka: 011-03/2007-011

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor