Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in  je občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 26. redni seji, dne 13. 10. 2009 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

o oddajanju v najem in višini najemnine za telovadnico Trnovska vas

 

1. člen

S tem pravilnikom se določa način oddajanja telovadnice Trnovska vas (v nadaljevanju: telovadnica) v občasni najem, termini oddajanja v najem in višina najemnine.

 

2. člen

(1) Telovadnica se oddaja v občasni najem le v športne namene.

(2) Pri oddajanju telovadnice v občasni najem imajo prednost domača športna društva oziroma klubi, ki so tudi izvajalci programa športa v Občini Trnovska vas.

 

3. člen

Telovadnica se oddaja v občasni najem na podlagi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma z neposredno pogodbo na način in po postopkih, kot jih določata zakon in uredba, ki urejata stvarno premoženje države, pokrajin in občin, po končanem pouku oziroma zaključku interesnih dejavnosti JVIZ Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas, ki ima telovadnico v brezplačni uporabi na podlagi sklenjene pogodbe.

 

4. člen

(1) Termini oddajanja telovadnice v najem:

- od ponedeljka do petka od 16. ure do 22. ure in

- ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure.

(2) En termin traja časovno 2 x po 45 minut.

(3) Letni urnik terminov občasnega najema po najemnikih vodi Občinska uprava Občine Trnovska vas.

 

5. člen

(1) Višino najemnine za en termin določi Občinski svet Občine Trnovska vas s sklepom.

(2) Najemnina iz prvega odstavka tega člena vključuje stroške ogrevanja, elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja, zaklepanja in amortizacije.

(3) Občina Trnovska vas izstavlja račune za plačilo najemnine.

 

6. člen

Za pridobitev termina se z občino sklene najemna pogodba v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države, pokrajin in občin.

 

7. člen

Najemnina je prihodek proračuna Občine Trnovska vas in se uporabi za kritje stroškov ogrevanja, elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja, zaklepanja in amortizacije telovadnice.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe telovadnice Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/05).

 

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 032 0/26-3/2009-5s

Datum: 13. 10. 2009

 

 

 

                                                                                                          Alojz BENKO,

                                                                                              župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor