Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 37 a. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 30. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, štev. 94/07 – UPB3, 45/08 IN 83/12), 17 čl. Statuta občine Kungota (Ur. l. RS, štev. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08), 108. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Kungota (Uradni list RS, štev. 12/04 in MUV št. 13/08) in sklepa Občinske volilne komisije občine Kungota sprejetega, na njeni redni seji z dne 23.10.2014, je Občinski svet Občine Kungota na svoji 2. redni seji z dne 12. novembra 2014 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet občine Kungota za preostanek mandatne dobe za člana Občinskega sveta potrdi naslednjega kandidata z liste SDS – Občinski odbor Kungota, Jožeta Grabra, rojenega 13.03.1976, stanujočega Kozjak nad Pesnico 31a, 2201 Zgornja Kungota.

2. člen

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 032-09/2014

Datum: 12. november 2014

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor