Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 80/16-ZIPRS1718), 16. in prvega odstavka 92. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) ter v skladu s prvim odstavkom 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 47/17) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 28. redni seji, dne 23. 1. 2018, sprejel

 

 

O  D  L  O  K

o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2018

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.     člen

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se za Občino Trnovska vas za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA

    PRORAČUNA

 

2.  člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA                                             

 

3.     člen

(izvrševanje proračuna)

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

4.     člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12  in 61/17-GZ), ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu,

- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabijo za izgradnjo kanalizacije v občini,

- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

- prihodki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

 

5.     člen

(prerazporejanje pravic porabe)

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

 

6.     člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega :

1.     v letu 2019 - 45 % navedenih pravic porabe

2.      v ostalih prihodnjih letih - 25 % navedenih pravic porabe.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

 

Prevzete obveznosti iz drugega in  tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7.     člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov v veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

 

8.     člen

(proračunski skladi)

 

Proračunski skladi so:

-          račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 23.226,15 evrov, in sicer delno kot prenos iz leta 2017, in sicer v višini 11.222,69 evra, delno pa z izločitvijo dodatnih sredstev v rezervo v višini 12.003,46 evrov.

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA  IN FINANČNEGA 

    PREMOŽENJA

 

9.     člen

(odpis dolgov)

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

10.  člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 zadolži pri državnem proračunu v višini 33.370,00 evrov, kar pa se ne šteje v kvoto zadolževanja občine.

Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2018.«.

 

11.   člen

(obseg zadolževanja občine z upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2018 ne bo zadolževala.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

12.  člen

(začasno financiranje v letu 2019)

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Trnovska vas v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13.  člen

(uveljavitev odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 4100-2018

Trnovska vas, dne 23. 1. 2018

                                                                                             

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

 

 

Priloge (na spletni strani Občine Trnovska vas):

-          Posebni del proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018,

-          Načrt razvojnih programov za leto 2018.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor