Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 -uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF),13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007, 34/2009, 10/2014), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/13), 97. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) in 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007), sta Občinski svet občine Jesenice na 37. redni seji dne 19.6.2014 in Občinski svet občine Kranjska Gora na 34. redni seji dne 11.6.2014 sprejela

ODLOK

O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI

JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ

JESENICE

1. člen

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Ur. list RS št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 26/2014 – v nadaljevanju Odlok) se dopolni tako, da se za 4. členom Odloka, doda nov 4. a člen, ki se glasi:»Zavod ima za dejavnost, ki se izvaja na območju posameznih občin, organizirane notranje organizacijske enote (NOE). Notranje organizacijske enote javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice so:

- NOE Jesenice, Št. 31/11.7.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1094

- NOE Slovenski planinski muzej,

- NOE Kranjska Gora.

Notranja organizacijska enota ima ime, ki ga uporablja poleg imena zavoda.

Notranja organizacijska enota Jesenice deluje na sedežu zavoda, notranji organizacijski enoti Slovenski planinski muzej in Kranjska Gora pa sta dislocirani. Status vseh treh enot je enak. NOE Slovenski planinski muzej in NOE Kranjska Gora delujeta na območju in v okviru občine Kranjska Gora. Notranja organizacijska enota ni samostojna pravna oseba in ne more samostojno nastopati v pravnem prometu.«

2. člen

Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-16/2014

Jesenice, dne 19.6.2014

 

 

Občina Jesenice

 

Tomaž Tom Mencinger, župan

 

Številka:621-1/2014-23

Kranjska Gora, dne

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor