Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 46. Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 27. 11. 2015 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM –

spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – sprememba št. 1 po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 22. redni seji dne 10. 09. 2014 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014), v nadaljevanju: OPN, ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine in je pravna podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.

(3) Veljavni OPN Občine Cerklje na Gorenjskem ne omogoča izvedbe novega razvojnega interesa širitve kmetije v naselju Lahovče.

 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka

SD OPN – št. 1)

(1) SD OPN – št. 1 se pripravijo za širitev kmetije v naselju Lahovče na parcelah št. 289/2, 290/1 in 296, vse k.o. Lahovče 2115. V postopku sprememb in dopolnitev OPN bo obravnavana sprememba namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbna zemljišča na podlagi razvojne pobude za razvoj kmetije na zgoraj navedenih zemljiščih.

(2) Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN, vsebina strateškega dela OPN se ne spreminja.

(3) Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za pripravo SD OPN – št. 1 se pripravi prikaz stanja prostora za obravnavano lokacijo.

(2) Strokovne podlage, analize in strokovna gradiva za SD OPN - št. 1 izdela prostorski načrtovalec glede na razvojno pobudo, v skladu z zakonodajo.

 

4. člen

(roki za pripravo SD OPN – št. 1)

(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:

sklep o začetku priprave sprememb prostorskega akta

 

 

december 2015

izdelava strokovnih podlag

 

december 2015

 

izdelava osnutka prostorskega akta na podlagi smernic NUP

 

december 2015

 

pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora

 

januar 2016

 

vloga na sektor za CPVO za odločitev o izvedbi CPVO

 

januar 2016

 

izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta

 

februar 2016

 

vna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo, obravnava na OS

 

ja marec 2016

 

priprava in potrditev stališč do pripomb iz razgrnitve

 

april 2016

 

izdelava predloga prostorskega akta

 

maj 2016

 

pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora

 

junij 2016

 

obravnava in sprejem usklajenega predloga na OS

 

julij 2016

 

 

(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev. Če organ, pristojen za CPVO izda odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave SD OPN podaljša za približno 6 mesecev.

 

5. člen

(seznam nosilcev urejanja prostora)

(1) Pri pripravi SD OPN – št. 1 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPN – št. 1 sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

(1.1) Državni nosilci urejanja prostora:

 za razvoj poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

 za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo

 za področje rabe in upravljanja z vodami: MOP, Direkcija za vode

 za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj

 za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino

 za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo;

 za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;

 za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;

 in drugi NUP v skladu s pristojnostjo, določeno v zakonih,

 za področje CPVO: Ministrstvo za okolje in prostor,

Direktorat za CPVO in

 Ministrstvo za zdravje.

(1.2) Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:

 občinske ceste: Občina Cerklje na Gorenjskem,

 oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odpadki: Komunala Kranj javno podjetje, d.o.o.,

 elektrodistribucijski vodi: Elektro Gorenjska d.d.,

 telekomunikacijski vodi: Telekom Slovenije, d.d.

(2) Če se v postopku priprave SD OPN – št. 1 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.

 

6. člen

(obveznost financiranja)

(1) Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo SD OPN – št. 1 ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv za SD OPN – št. 1 zagotovi pobudnik SD OPN – št. 1. Prostorski načrtovalec SD OPN – št. 1, ki ga je izbral pobudnik SD OPN – št. 1, je POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., Ljubljana.

(2) Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

7. člen

(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in na svetovnem spletu.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-01/2015-30

Cerklje na Gorenjskem, 27.11.2015

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor