Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 2. člena Zakona o državnih pomočeh (Ur. l. RS, št. 1/00 in 30/01), 2. odstavka 1. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03) in 16. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, 12/99 in 18/2000) je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 16. redni seji, dne 31. maja 2004, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa namene, upravičence, višino in pogoje za dodeljevanje sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram.

 

 

2. člen

 

 

Sredstva za namene tega pravilnika se zagotavljajo v proračunu občine.

 

 

V proračunu občine se določi višina sredstev po posamezni vrsti pomoči.

 

 

3. člen

 

 

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so podjetja.

 

 

Za podjetje se po tem pravilniku šteje mala gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik.

 

 

Podjetje mora imeti poslovni sedež v občini Rače-Fram, razen v primeru iz III. točke 7. člena tega pravilnika.

 

 

Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar gre za namene samozaposlovanja, ki mora imeti stalno prebivališče v občini Rače-Fram oz. mora dejavnost opravljati v občini Rače-Fram.

 

 

4. člen

 

 

Mala gospodarska družba je podjetje, kjer:

 

 

- povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50 zaposlenih;

 

 

- ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR.

 

 

5. člen

 

 

Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja , ki:

 

 

- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;

 

 

- so v težavah in pridobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;

 

 

- sodijo v sektorje, ki jih iz kroga upravičencev do tovrstnih pomoči izloča Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.

 

 

6. člen

 

 

Instrument pomoči po tem pravilniku so subvencije.

 

 

7. člen

 

 

Subvencije po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednje namene:

 

 

I. VZPOSTAVITEV NOVE DEJAVNOSTI:

 

 

Pomoč lahko pridobi podjetje s sedežem v občini Rače–Fram, kadar gre za vzpostavitev nove dejavnosti pri pravnih osebah ali samostojnih podjetnikih. Dejavnost se mora izvajati vsaj dve leti, skupno število zaposlenih pa se v tem obdobju ne sme znižati.

 
 

Višina prejetih sredstev subvencije po tej točki lahko znaša največ do višine dveh povprečnih neto plač v RS v preteklem letu.

 

 

II. VZPOSTAVITEV NOVE OBRATOVALNICE:

 

I. VZPOSTAVITEV NOVE OBRATOVALNICE:  

 

Pomoč lahko pridobi podjetje s sedežem v občini Rače-Fram, kadar gre za vzpostavitev oz. odprtje nove obratovalnice: če ima podjetje v občini Rače-Fram že obratovalnico, pa odpre še dodatno, z novimi delovnimi mesti, za istovrstno ali drugo dejavnost ter za ta namen zgradi nov objekt oz. razširi dotedanjega. Nova obratovalnica mora obratovati vsaj dve leti, skupno število zaposlenih pa se v tem obdobju ne sme znižati.

 

 

Višina prejetih sredstev subvencije po tej točki lahko znaša največ do višine dveh povprečnih neto plač v RS v preteklem letu.

 

 

III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE:

 

II. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE:  

 

Subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kreditih, če so le ti najeti za izvedbo materialne investicije; obrestna mera se subvencionira do višine 100 % realne ali njej enakovredne obrestne mere, določene med kreditodajalcem in prosilcem.

 

 

Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za naslednje namene:

 

 

Nakup, graditev prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,

 

 

Nakup opreme - osnovnih sredstev,

 

 

Razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.

 

 

Prednostno se sredstva za subvencijo obrestne mere dodelijo za dejavnosti, ki zagotavljajo nova delovna mesta ali samozaposlovanje, zagotavljajo boljšo oskrbo storitvenih dejavnosti, preskrbe prebivalstva in turistično ponudbo, uvajajo sodobno tehnologijo oz. dopolnjujejo proizvodne in druge programe gospodarstva v občini.

 

 

Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije za investicije, ki ustrezajo namenom tega pravilnika. Subvencija se odobri za obdobje enega leta.

 

 

Pri enakih pogojih ima prednost tisti, ki v zadnjih dveh letih ni dobil subvencije obrestne mere iz občinskih sredstev.

 

 

IV. POMOČ ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST:

 

III. POMOČ ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST:  

 

Pomoč se lahko podjetjem dodeli le za zaposlovanje občanov Občine Rače-Fram, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja zaposlitve, za odpiranje novega delovnega mesta. Pomoč za novo odprto delovno mesto lahko izjemoma pridobi tudi podjetje, ki nima sedeža v občini Rače-Fram. Novo odprto delovno mesto mora biti v Občini Rače-Fram in mora obstajati vsaj 2 leti po prejeti pomoči ter mora biti na tem delovnem mestu zaposlen občan Občine Rače-Fram.

 

 

Znesek subvencije za odpiranje novega delovnega mesta lahko znaša največ eno povprečno neto plačo v RS v preteklem letu.

 

 

V. POMOČ ZA SAMOZAPOSLITEV:

 

IV. POMOČ ZA SAMOZAPOSLITEV:  

 

Pomoč za samozaposlitev lahko pridobi brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram, ki se je samozaposlila in pričela opravljati registrirano gospodarsko dejavnost na območju Občine Rače-Fram kot podjetnik posameznik ali ustanovitelj ali soustanovitelj družbe, ki opravlja registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine Rače-Fram in je v njej zaposlen. Do subvencije je ob prej navedenih izpolnjenih pogojih upravičena le oseba, ki je z Zavodom za zaposlovanje, Uradom za delo Maribor, sklenila pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov.

 

 

Izjemoma lahko pridobi sredstva subvencije tudi tista fizična oseba, ki ni sklenila z Zavodom za zaposlovanje pogodbe o samozaposlitvi oz. o vračilu prispevkov ali karkšnih koli drugih denarnih prejemkov iz naslova samozaposlitve, če z dokumentacijo utemeljeno dokazuje, da Zavod za zaposlovanje v letu razpisa ne dodeljuje sredstev v ta namen oz. če je njen delodajalec prenehal z opravljanjem dejavnosti in je prosilec prešel direktno od prejšnjega delodajalca v samozaposlitev.

 

 

Sredstva subvencije lahko pridobi tudi prosilec, ki se takoj po končanem šolanju samozaposli.

 

 

Do polovice zneska določenega za subvencijo je upravičena oseba, ki ima stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram, gospodarsko dejavnost pa opravlja izven območja občine Rače-Fram in brezposelna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost na območju občine Rače-Fram ima pa stalno prebivališče izven občine Rače-Fram.

 

 

Višina subvencije lahko znaša največ do dve poprečni neto plači v RS v preteklem letu.

 

 

Prosilec pridobi subvencijo ob pogoju, da samozaposlitev traja najmanj dve leti.

 

 

VII. POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE

 

V. POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE:  

 

Pomoč lahko pridobi podjetje, ki ima sedež v občini Rače-Fram.

 

 

Podjetje lahko prejme pomoč za pripravo dokumentacije za kandidiranje na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih skladov in institucij, ki namenjajo nepovratna sredstva za pospeševanje podjetništva.

 

 

Podjetje lahko prejme do največ 50 % priznanih in dokazljivih stroškov za pripravo in izdelavo potrebne dokumentacije oz. dveh povprečnih neto plač v RS v preteklem letu.

 

 

8. člen

 

 

Višina subvencije, ki jo po posameznem namenu lahko pridobi upravičenec, se določi v okviru sprejemanja občinskega proračuna in števila upravičencev.

 

 

Skupni znesek vseh prejetih subvencij posameznega prosilca po tem pravilniku v posameznem letu lahko znaša največ do 5 povprečnih neto plač v RS v preteklem letu.

 

 

9. člen

 

 

Vloga za subvencijo obrestne mere za kredite se vloži v roku, ki je določen v razpisu. V kolikor sredstva po prvem razpisu niso izkoriščena, se lahko razpis ponovi.

 

 

Vloga za subvencijo za vzpostavitev nove dejavnosti oz. nove obratovalnice, za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev se vloži za vzpostavitev nove dejavnosti, odpiranje novih delovnih mest oz. za samozaposlitev v obdobju od poteka roka javnega razpisa za te subvencije v preteklem letu do poteka aktualnega javnega razpisa.

 

 

10. člen

 

 

Sredstva subvencij iz 6. člena tega pravilnika se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi v skladu s tem pravilnikom in ga objavi v občinskem glasilu oz. Medobčinskem uradnem vestniku oz. dnevniku Večer ter na spletni strani Občine Rače-Fram.

 

 

Razpis se lahko objavi za vse vrste subvencij skupaj oz. za posamezno vrsto subvencije, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu občine.

 

 

Besedilo in pogoje razpisa določi Odbor za gospodarstvo.

 

 

11. člen

 

 

Razpis za dodelitev subvencij vsebuje zlasti:

 

 

- višino razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto subvencije,

 

 

- pogoje razpisa,

 

 

- navedbo kraja, kjer lahko zainteresirani dvignejo vlogo oz. razpisno dokumentacijo,

 

 

- navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi za dodelitev subvencije,

 

 

- rok, v katerem je potrebno oddati vlogo za subvencijo, naslov, kjer je potrebno vlogo oddati in organ, ki vloge obravnava,

 

 

- rok, v katerem bo pristojni organ odločil o dodelitvi subvencije

 

 

- rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o rešitvi svoje vloge.

 

 

12. člen

 

 

O prispelih vlogah odloča Odbor za gospodarstvo.

 

 

Prispele vloge odbor pregleda in v primeru nepopolne vloge postavi vlagatelju 15 dnevni rok za dopolnitev.

 

 

Če vlagatelj nepopolne vloge v postavljenem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.

 

 

Odbor v okviru obravnave vloge za subvencijo lahko prosilca obišče in preveri njegove navedbe iz vloge za subvencijo ter zahteva dodatna dokazila.

 

 

O pridobitvi subvencije bodo prosilci obveščeni v roku 40 dni po vložitvi vloge.

 

 

13. člen

 

 

Pravice in obveznosti med občino in prejemnikom subvencije iz 6. člena tega pravilnika se določijo s pogodbo.

 

 

14. člen

 

 

Namensko uporabo kreditov, za katere se subvencionira obrestna mera oz. porabo sredstev dodeljenih subvencij ter izpolnjevanje ostalih določil pogodbe med prejemnikom subvencije in občino, lahko kadarkoli, najmanj pa ob izteku roka iz 7. člena tega pravilnika, preveri občinska uprava.

 

 

15. člen

 

 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik subvencije kršil določila medsebojne pogodbe iz 12. člena tega pravilnika, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS št. 56/03,135/03). Tisti prejemnik, ki ne izpolni zgoraj navedenih obveznosti, nima več pravice do uveljavlja kakršnih koli subvencij po tem pravilniku.

 

 

16. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o dodeljevanju posojila s subvencionirano obrestno mero za pospešitev malega gospodarstva in kmetijstva (MUV, št. 18/96) in Pravilnik o dodeljevanju sredstev subvencij za samozaposlitve (MUV, št. 2/02 17/02, 24/02).

 

 

17. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Občinski svet

 

 

Župan

 

 

Branko Ledinek, s. r.

 

 

Številka: 062-02/16-04-2

 

 

Datum: 2. junij 2004

 

 

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/2006) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

3. člen

 

 

Skladno s to spremembo se uporablja besedilo vseh drugih členov pravilnika, ki se nanaša na spremenjene določbe pravilnika.

 

 

4. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor